kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran Poprzedni Kolejny
Twoje wyniki wyszukiwania

AKTUALNOŚCI PRAWNE

Senat przyjął uchwaloną 9 listopada przez Sejm nowelizację prawa energetycznego

Senat przyjął uchwaloną 9 listopada przez Sejm nowelizację prawa energetycznego   Senat przyjął 23 listopada nowelizację min. dotyczącą prawa energetycznego. Na  początku listopada nowelizacja została uchwalona  przez Sejm. Senat przyjął nowelizację prawa energetycznego bez poprawek. Nowela zmienia również ustawę o gospodarce nieruchomościami na niekorzyść właścicieli działek z urządzeniami przesyłowymi. Poprawki mniejszości w tej sprawie odrzucono. Nowela przewiduje m.in. podniesienie z 30 proc. do 100 …

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzy...

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tzw. specustawa mieszkaniowa, ma skrócić czas przygotowania inwestycji z pięciu lat do roku. Standardy urbanistyczne są zróżnicowane ze względu na liczbę mieszkańców: dla gmin, w których liczba nie przekracza 30 tys., od 30 tys. do 100 tys. i powyżej 100 tys. mieszkańców – co odpowiada stopniom zurbanizowania miast i gmin. Samorząd będzie …

Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 23 października 2018 r. została przyjęta przez Senat

Obecnie funkcjonujące rozwiązania pozwalają dofinansować jeden projekt kwotą maksymalną 5 mln zł. Natomiast nowe przepisy zakładają, że wartość dofinansowania pojedynczego projektu ma wynieść nawet do 30 mln zł, co będzie pozwalało na realizację projektów dużych łączących gminy i powiaty. Od teraz najwyższe dofinansowanie będą otrzymywały te jednostki samorządu, które dysponują najniższymi środkami własnymi. Ustawa przewiduje ponadto, że w ramach Funduszu Dróg Samorządowych inwestycje w …

Uchwalona ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Rządowy projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – m.in. całkowitego odejścia od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu instrumentu zwolnień podatkowych z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenów; wyznaczania okresu korzystania ze zwolnienia podatkowego w zależności od intensywności pomocy publicznej w regionie dozwolonej przez Unię Europejską; wzmocnienia roli spółek zarządzających w systemie obsługi inwestora     Data uchwalenia: 10.05.2018 r. Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2307 Tekst …

Uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzek...

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece Projekt dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku TK, wprowadzenia przepisów mających skuteczniej chronić prawa wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia na majątku dłużnika: hipoteki przymusowej, zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma księgi wieczystej, hipoteki morskiej, …

Uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw projekt dotyczy skrócenia podstawowych terminów przedawnienia roszczeń (6 lat zamiast 10) przy pozostawieniu regulacji, zgodnie z którą dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi 3 lata oraz wprowadzenia nowego sposobu liczenia upływu terminu przedawnienia     Data uchwalenia: 13.04.2018. Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2216 Tekst ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2216_u.htm   …

Uchwalona ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze in...

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej Projekt dotyczy przeniesienia spraw infrastruktury przestrzennej z działu informatyzacja do działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo     Data uchwalenia: 13.04.2018. Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2392 Tekst ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2392_u.htm  

Uchwalona ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chroni...

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw Projekt dotyczy określenia zasad wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem i jest elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego, przyjętego przez rząd we wrześniu 2016 r, który koncentruje się …

Uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – wprowadzenia poprawki do ustawy – Prawo wodne – art. 545 ust. 1- w taki sposób, aby do postępowań w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie obowiązującej ówcześnie ustawy, stosowane były przepisy obowiązujące przed …

Uchwalona ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie...

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Projekt dotyczy wydłużenia do 31 grudnia 2019 r. okresu, w którym na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia; obowiązek ten będzie spoczywać na gminie jedynie w przypadku, gdy …

Porównaj oferty