kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran Poprzedni Kolejny
Twoje wyniki wyszukiwania

PORADNIK

Ustalenie ceny sprzedaży przy sprzedaży nieruchomości KOWR

Cenę sprzedaży nieruchomości (lub cenę wywoławczą do przetargu) ustala się w wysokości nie niższej niż wartość tej nieruchomości określoną przy zastosowaniu sposobów jej ustalenia przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Wartość nieruchomości co do zasady określa rzeczoznawca majątkowy. Przy ustalaniu ceny sprzedaży nieruchomości (lub ceny wywoławczej do przetargu) bierze się pod uwagę wartość nieruchomości oraz koszty poniesione na przygotowanie jej do sprzedaży (np. koszty …

Nieruchomości KOWR przeznaczone do sprzedaży

Zgodnie z aktualnymi przepisami, w okresie 5 lat, począwszy od 30 kwietnia 2016 r., sprzedaż nieruchomości albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa została wstrzymana, za wyjątkiem nieruchomości i ich części przeznaczonych w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na cele inne niż rolne, w …

Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji …

Udział właścicieli nieruchomości w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej

Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do …

Czym jest użytkowanie wieczyste?

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast oraz położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym. Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej następuje w drodze …

Pozwolenie na budowę domu czy zgłoszenie?

Planując budowę domu musimy mieć wg obowiązujących przepisów pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy. Przepisy te szczegółowo reguluje ustawa prawo budowlane. Kiedy pozwolenie na budowę, a kiedy zgłoszenie? Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie może złożyć inwestor lub jego pełnomocnik. Pozwolenie na budowę musimy uzyskać, gdy obszar oddziaływania domu wykracza poza działkę lub działki na których dom ma zostać zaprojektowany. Obszar oddziaływania określa projektant, który …

Zakup mieszkania lub lokalu w drodze przetargu

Zakup mieszkania lub lokalu w drodze przetargu to możliwość okazyjnego zakupu nieruchomości. Przetargi na zbycie lokali mogą być zorganizowane przez Skarb Państwa, gminy, spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne organy. Przetargi są często okazją dla nabywców ze względu na doskonałe lokalizacje lokali, jakimi dysponują wyżej wymienione jednostki. Przed przystąpieniem do przetargu warto dokładnie sprawdzić, zarówno na podstawie dokumentacji, jak i wizji lokalnej, stan techniczny zarówno lokalu jak …

Nowe zasady obrotu ziemią rolną na rynku prywatnym

Po 30 kwietnia 2016 r. zmieniły się zasady obrotu ziemia rolną. Szczegółowe zasady reguluje Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. W świetle nowych przepisów nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, z pewnymi wyjątkami. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.  Powierzchnia …

Jakie informacje sprawdzić przed zakupem działki

Przed zakupem działki warto sprawdzić kilka podstawowych parametrów. Możemy wtedy dobrze oszacować nie tylko przydatność gruntu, ale i koszty jakie czekają nas w związku z planowaną inwestycją. Przeznaczenie działki Przeznaczenie działki możemy sprawdzić we właściwym dla położenia nieruchomości urzędzie gminy lub na stronach gmin, gdyż większość publikuje plany miejscowe. Należy sprawdzić przede wszystkim, czy interesująca nas nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z …

Wynajęcie lokalu od gminy

Lokale użytkowe oraz garaże wynajmowane są przez gminy w drodze przetargów ustnych lub ofertowych. Przetargi ustne polegają na wylicytowaniu najwyższego miesięcznego czynszu. Przetargi pisemne ofertowe polegają na złożeniu przez zainteresowane podmioty oferty czynszu wraz z dokumentami firmowymi. W przetargach ofertowych komisja przetargowa weryfikuje oferty pod względem formalnym, sprawdza zgodność z warunkami podanymi w ogłoszeniu, czy proponowana działalność jest zgodna z wymaganą w ogłoszeniu branżą, …

Porównaj oferty