kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran Poprzedni Kolejny
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Nieruchomości KOWR przeznaczone do sprzedaży

Wysłane przez przetargweb na 24 kwietnia 2018
| 0

Zgodnie z aktualnymi przepisami, w okresie 5 lat, począwszy od 30 kwietnia 2016 r., sprzedaż nieruchomości albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa została wstrzymana, za wyjątkiem nieruchomości i ich części przeznaczonych w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, na cele inne niż rolne, w szczególności na parki technologiczne, parki przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, składy magazynowe, inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowo-rekreacyjne. Wyjątek dotyczy także nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych, domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami oraz ogródków przydomowych, a także  nieruchomości rolnych o powierzchni do 2 ha.

W przypadkach uzasadnionych względami społeczno-gospodarczymi, Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, może wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości lub ich części innych niż wyżej wymienione.

Niezależnie od powyższego sprzedaż nieruchomości rolnej przez Ośrodek może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych  będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.

Oddziały Terenowe oraz Filie Ośrodka przeznaczają nieruchomość Zasobu do sprzedaży w dwóch trybach nabycia. Pierwszy to tryb bezprzetargowy przeznaczony  m.in. dla osób uprawnionych, które złożą oświadczenie o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu na warunkach określonych w zawiadomieniu skierowanym do nich przez sprzedającego. Drugi tryb to tryb przetargowy, który jest skierowany do osób, które wygrają ogłoszony przez Ośrodek przetarg na sprzedaż danej nieruchomości.

W celu udostępnienia wszystkim zainteresowanym informacji o planowanej sprzedaży, dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Ośrodek sporządza wykaz i podaje go do publicznej wiadomości na okres 14 dni – bez względu na to, czy będzie ona sprzedawana w trybie bezprzetargowym, czy też w trybie przetargowym.

Nieruchomości, które nie zostaną wydzierżawione, bądź co do których tryb bezprzetargowy nie ma zastosowania, podlegają sprzedaży w trybie publicznego przetargu ustnego (licytacja) lub przetargu ofert pisemnych (przetarg ofert). Podstawowym sposobem sprzedaży jest przetarg ustny, natomiast przetarg ofert pisemnych stosuje się w wypadkach uzasadnionych względami społeczno-gospodarczymi. Ma on za zadanie wybór najkorzystniejszej oferty w świetle wymogów związanych ze zbywaną nieruchomością, określonych w ogłoszeniu przetargu przez jego organizatora.

W przetargu, jako uczestnicy przetargu, mogą uczestniczyć zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, które w wyznaczonym terminie, miejscu i formie wniosły wadium oraz stawiły się na przetarg ustny. W przypadku przetargu ograniczonego warunkiem koniecznym jest również, aby osoby te zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu.

Jednym z warunków uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium. Przy ustalaniu wysokości wadium bierze się pod uwagę koszty związane z przygotowaniem i  przeprowadzeniem przetargu. Organizator przetargu ustala wysokość wadium, które nie może być niższe niż 5% ceny wywoławczej i wyższe niż 20% tej ceny. Wadium wpłacane jest przelewem bankowym na podany w ogłoszeniu przetargu rachunek bankowy organizatora przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia.

Przetarg ogłasza organizator przetargu w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości, w której położona jest nieruchomość, w urzędzie gminy, właściwej terytorialnie izbie rolniczej oraz siedzibie oddziału terenowego KOWR, co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu nieograniczonego i co najmniej na 28 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu ograniczonego.

Szczegółowe przepisy dotyczące sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa określone są w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. u. z 2015 r., poz. 1014, ze zm.), ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 585), oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów.

 

 

Źródło: www.kowr.gov.pl

Zostaw odpowiedź

Porównaj oferty