kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran Poprzedni Kolejny
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Nowe zasady obrotu ziemią rolną na rynku prywatnym

Wysłane przez przetargweb na 26 października 2017
| 0

Po 30 kwietnia 2016 r. zmieniły się zasady obrotu ziemia rolną. Szczegółowe zasady reguluje Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

W świetle nowych przepisów nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, z pewnymi wyjątkami. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.  Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych.

Nabycie nieruchomości rolnej możliwe jest bez ograniczeń ustawowych przez osoby bliskie zbywcy tj. zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione lub w wyniku dziedziczenia.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Nowe przepisy nie dotyczą:

– nieruchomości rolnych przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolnicze;

– nieruchomości rolnych, które w dniu wejścia w życie ustawy przeznaczone były w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na cele inne niż rolne (np. budownictwo mieszkaniowe, usługi, produkcję itp.);

– nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszych niż 0,3 h;

– zabudowanych nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,5 ha, nie służących do prowadzenia gospodarstwa rolnego;

– nieruchomości będących drogami wewnętrznymi;

Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej przysługuje dzierżawcy, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej przez 3 lata, licząc od tej daty, oraz nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy. W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi działającemu na rzecz Skarbu Państwa.

Zostaw odpowiedź

Porównaj oferty