kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Mieszkanie 3-pokojowe na sprzedaż Łódź ul. płk. Kilińskiego


260 000 PLN

807   

Adres: płk. Jana Kilińskiego 176
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Poland
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2018-07-19

Cena:  260 000 PLN

Powierzchnia działki:  m2

Powierzchnia lokalu: 102,65 m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/ogloszenie/ustny-przetarg-nieograniczony-licytacja-na-sprzedaz-samodzielnych-lokali-mieszkalnych-wraz-z-oddaniem-w-uzytkowanie-wieczyste-udzialu-w-nieruchomosc-id21641/2018/7/10/;

Położenie nieruchomości:

ul. płk. Jana Kilińskiego 176*
lokal mieszkalny nr 6

Nr księgi wieczystej nieruchomości gruntowej zabudowanej: KW LD1M/00086002/4

Rejon Obsługi Najemców:

RON 14, Łódź, ul. Wilcza
7, tel. 42 253 10 68 wew.
168, 510 927 403

Obręb: W-25
Nr działki: 67
Powierzchnia działki [m2]: 1191
Powierzchnia lokalu/pomieszczenia przynależnego [m2]: 102,65
Udział w częściach wspólnych nieruchomości: 0,055
Struktura lokalu: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
Usytuowanie lokalu w budynku:  front – I piętro
Ceny wywoławcze lokalu [zł]: Nie dotyczy
Udział w gruncie [zł]: Nie dotyczy
Cena wywoławcza łączna [zł]: 260 000
Wadium [zł]: 26 000
Minimalna kwota postąpienia [zł]: 2600

*/ Zgodnie z zarządzeniem Nr 4216/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, zmienionym zarządzeniem Nr 7257/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 listopada 2017 r., budynki mieszkalne objęte zostały gminną ewidencją zabytków.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2018 r. o godz. 1430 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 104, mała sala obrad.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 10 września 2018 r. do godziny 1500 i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
1) danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby i numeru identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
2) w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa spółki lub statut;
3) pisemnego oświadczenia: o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, stanem technicznym budynku oraz lokalu, a także „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, o poinformowaniu, iż w przypadku, jeżeli wspólnota mieszkaniowa nieruchomości, z której zbywany jest lokal posiada zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej, przejmuje to zobowiązanie w udziale ustalonym w umowie sprzedaży, przypadającym na nabywany lokal oraz o poinformowaniu, iż dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
4. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 3, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp, pok. 457a lub 457. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 3 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
5. Wadium należy wpłacać w wysokości podanej w tabeli jw. – na konto Urzędu Miasta Łodzi GETIN NOBLE Bank S. A. w Warszawie numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
6. Komisja przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 10 września 2018 r. do godziny 1500 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 5 – przed dniem przetargu.
7. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
8. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jeden wybrany lokal, zobowiązane są wpłacić oddzielnie wadium na każdy z tych lokali .
9. Cena wywoławcza obejmuje:

  • 1) cenę lokalu oraz cenę gruntu wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej w udziale przypadającym na ten lokal (dotyczy lokali opisanych w poz. 1-3 tabeli ),
  • 2) cenę lokalu oraz cenę gruntu wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej w udziale przypadającym na ten lokal w proporcjach wskazanych w kolumnie nr 6 tabeli. W cenie uzyskanej w przetargu, dla odrębnego ustalenia tych cen przyjmuje się proporcje zachodzące między nimi w cenie wywoławczej. Wysokość ceny gruntu uzyskana w przetargu stanowi podstawę do ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (dotyczy lokali opisanych w poz. 4 i 5 tabeli).

10. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
11. Sprzedaż lokali zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 650).
12. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne coraz wyższe ceny za lokal wraz z ułamkową częścią gruntu. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyżej zaoferowaną cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, która przetarg wygrała.
13. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.
14. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi po zakończeniu przetargu, na konto wskazane przez jego uczestnika.
15. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
16. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia lokalu winna nastąpić przed zawarciem umowy notarialnej w takim terminie, aby wpłacone środki były widoczne na koncie Urzędu Miasta Łodzi, przed podpisaniem umowy sprzedaży. Nabywcy, który nie uiści należnej opłaty w terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 15 nie przysługuje roszczenie o sprzedaż lokalu, a wadium nie podlega zwrotowi.
17. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży lokalu i ułamkowej części gruntu (oddania w użytkowanie wieczyste).
18. Protokół z przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu, jako nabywca.
19. Koszty związane z nabyciem lokalu i ułamkowej części gruntu (oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu) ponosi nabywca.
20. W oparciu o ustalone proporcje cen wskazanych w kolumnie nr 6 tabeli określa się opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dla lokalu mieszkalnego (poz. nr 4 i 5 tabeli):

  • 1) pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste stanowi 15 % ustalonej wartości gruntu przypadającej na udział w części działki gruntu wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, płatna jest przed zawarciem umowy sprzedaży,
  • 2) roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowi 1 % ustalonej wartości gruntu przypadającej na udział w części działki gruntu i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

21. Roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu należy wnosić z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego. Opłaty mogą być aktualizowane nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość gruntu ulegnie zmianie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089).
22. W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokali należy zgłosić się do właściwego Rejonu Obsługi Najemców, zgodnie z informacją zawartą w kolumnie 2 tabeli.
23. Dodatkowe informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a , tel.(42) 638-43-31 oraz pok. 457, tel. (42) 638-44-14 i (42) 638-47-81.
24. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
25. W kwestiach nieuregulowanych w „Warunkach przetargu” stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

 

 

 

 

Źródło pozyskania: Urząd Miasta Łodzi

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty