kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Działka budowlana Mysłowice ul. Plebiscytowa


Oferowane do zbycia

231   

Adres: Plebiscytowa
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2018-06-04

Cena: Oferowane do zbycia

Powierzchnia działki: 1634 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://www.myslowice.pl/page/879,tereny-mieszkaniowe.html?id=283;

1. Położenie

  • Nieruchomość niezabudowana, położona w Mysłowicach – Krasowach przy ul. Plebiscytowej w rejonie Nr 18.
  • Adres: 41 – 409 Mysłowice, ul. Plebiscytowa.
  • W skład nieruchomości wchodzi działka nr 620/86 o pow. 1634 m2 na karcie mapy 4 obrębu Krasowy, zapisana w księdze wieczystej nr KA1L/00024750/9 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2. Charakterystyka nieruchomości

  • Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.
  • Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1634 m2.
  • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia  30 października 2008 r. działka położona jest w strefie ozn. MNU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy.

  • Dojazd komunikacją indywidualną: ul. Plebiscytową.
  • Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii KZK GOP Nr 223, Nr 954.
  • Uzbrojenie – rejon nieruchomości uzbrojony jest w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, energetyczną i teletechniczną.

3. Sposób zagospodarowania

Charakterystyka: Działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną. Teren zbywanej działki jest płaski z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim, porośnięty niską roślinnością. Nieruchomość posiada kształt nieforemny – działka długa i wąska. Ze względu na małą szerokość działki wynoszącą ok. 13 m przy ul. Plebiscytowej i ok. 11 m w głębi terenu (od strony zachodniej), istnieje możliwość zabudowy mieszkaniowej w granicy działki. Obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości będzie się odbywać od ul. Plebiscytowej – lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu. Zbywana działka znajduje się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym przy ustalaniu warunków zabudowy, konieczne będzie uzyskanie stanowiska właściwego państwowego organu nadzoru górniczego. Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt: Wykonać badanie geotechniczne gruntu;Uporządkować teren, a w razie wystąpienia konieczności odwodnienia działki wykonać je na własny koszt; Uzyskać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia terenu; Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych.

4.   Tryb zbycia.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki.

W przypadku zainteresowania nabyciem przedmiotowej nieruchomości szczegółowych informacji  udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1  tel. 32 31 71  236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działki można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności 2, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

 

Źródło pozyskania: Urząd Miasta w Mysłowicach

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty