kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Działka na sprzedaż Lidzbark dz. nr 376


20 000 PLN

729   

Data dodania: 2019-04-02

Cena:  20 000 PLN

Powierzchnia działki: 1000 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku;

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 ze zmianami) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490).

Burmistrz Lidzbarka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lidzbark, położonej we wsi Jeleń, gmina Lidzbark, zapisanej w księdze wieczystej KW EL1D/00038614/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka nr 376 o pow. 0,10 ha – cena wywoławcza: 20 000,00 zł – wadium: 2 000,00 zł Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.
SPRZEDAŻ ZWOLNIONA Z PODATKU VAT. Dla obszaru obejmującego przedmiotową nieruchomość brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark, przyjętego Uchwałą XXIX/249/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 marca 2017 r. przedmiotowa działka położona jest w strefie rolniczo-przyrodniczej, oznaczonej na rysunku studium symbolem „E”, jako tereny zieleni naturalnej i zadrzewień. Działki nie są objęte uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2018.1398). Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10oo w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21, sala nr 10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału w przetargu oraz wpłata wadium w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r. przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Lidzbark nr 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku Gminy) lub gotówką w kasie Urzędu – do godziny 14oo, oraz okazanie:
a) dowodu wpłaty wadium,
b) dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
Wadium wniesione przez osobę wygrywającą przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem lub w kasie Urzędu. Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.
Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy, w całości ponosi nabywca nieruchomości.
W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego należy przedstawić notarialne pełnomocnictwo drugiego małżonka do dokonania określonej czynności prawnej. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego należy okazać dokument świadczący o ustanowieniu odrębności majątkowej.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został zorganizowany przetarg ustny nieograniczony w dniu 23 kwietnia 2014 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (23) 696 15 02 lub 696 15 05 wew. 136 oraz na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty