kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Działka niezabudowana na sprzedaż w Orzyszu dz. nr 4/30


80 000 PLN

735   

Data dodania: 2019-06-04

Cena:  80 000 PLN

Powierzchnia działki: 1412 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miejski w Orzyszu;

OGŁOSZENIE – przetarg ustny nieograniczony – dz. 4/3, Kamieńskie

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 4/3o pow. 0,1412 ha w obrębie geod. Kamieńskie, gm. Orzysz.   
2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w obszarze zwartej zabudowy wsi Kamieńskie w gminie Orzysz. Od strony północnej działka graniczy z terenem jeziora Orzysz zaś od strony zachodniej z terenami zabudowy letniskowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – gminnej.
Działka ma kształt nieregularny, wydłużony, pomiędzy jeziorem i drogą gruntową. Teren działki pochyły, nierówny, mocno opadający skarpą w kierunku jeziora. Działka nieuprawiana, częściowo zagospodarowana przez dzierżawców, miejscowo zakrzaczona.
Instalacje sieciowe: elektryczność w pobliżu.
3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Kamieńskie, gmina Orzysz działka oznaczona jest symbolem „ZS – tereny zieleni związane ze sportem, turystyką i rekreacją”.
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00013609/7 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
5. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr WIG.6840.23.2018.KOW z dnia 04.04.2019 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 11.04.2019 r.
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 80 000,00 zł brutto.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2019 roku, godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 113 (sala posiedzeń).
8. Wadium: 8 000,00 zł.
9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007.
Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 12 lipca 2019 roku. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
10. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 800,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 800,00 zł.
11. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
12. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
13. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
14. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
15. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
18. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 27.05.2019 r.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty