kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Działka niezabudowana Nowy Dwór Mazowiecki ul. rtm. Witolda Pileckiego


4 000 000 PLN

17   

Adres: rtm. Witolda Pileckiego
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-02-01

Cena:  4 000 000 PLN

Powierzchnia działki: 13143 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Nowy Dwór Mazowiecki;

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia  28.01.2019   r.

Ogłoszenie o przetargu

Działając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości w wykonaniu  XL/475/2018  Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia  10 kwietnia 2018  roku

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłasza, że  w  dniu  27 marca 2019   roku o godz. 12.00 w sali 410 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy  ul. Zakroczymskiej 30 odbędzie się  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Lp. 1

Nr ewid.: 30/6 i 5/251

Obręb: 0050 12-04

Powierzchnia w m2: 13143

Numer KW:  WA1N/00046132/3

Cena wywoławcza w zł brutto: 4 000 000,00

Minimalne postąpienie w zł: 40 000,00

Opis nieruchomości: 

Nieruchomość  niezabudowana położona  przy ul. rtm. Witolda Pileckiego w Nowym Dworze Mazowieckim, w części na terenie usług o dostępności ograniczonej do określonych grup użytkowników, część działki 5/251 na terenie zieleni niskiej, izolacyjnej. Na nieruchomości znajduje się sieć ciepłownicza, wodociągowa i kanalizacyjna oraz  energetyczna i gazowa

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16 stycznia 2019 r. i zakończył wynikiem negatywnym. Ceną sprzedaży nieruchomości jest cena  uzyskana w wyniku przetargu. Należność z tego tytułu winna być wniesiona na konto Urzędu Miejskiego nr  35 8009 1062 0016 4119 2007 0001  Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach   najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Za datę dokonania wpłaty   przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego gminy – Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu  w terminie do dnia    21 marca   2019     r.    w wysokości 20% ceny wywoławczej  brutto na  konto Urzędu Miejskiego nr  34 8009 1062 0016 4106 2007 0005  Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach  oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu wniesienia wadium;
  • dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw – w przypadku osób fizycznych;
  • dowodu tożsamości i zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy – Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium podlega zwrotowi  po odwołaniu albo zamknięciu przetargu    nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Burmistrz  Miasta jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży  najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony  termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Burmistrz Miasta  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uwaga:   koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Uczestnikowi przetargu  przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta w terminie 7 dni od  ogłoszenia wyniku przetargu, tj. do dnia  03.04.2019     r.   Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Informacji udziela  Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, p. 319, tel. (22) 51 22 216.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty