kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Działka niezabudowana Wąbrzeźno ul. Wspólna


161 000 PLN

6   

Adres: ul. Wspólna
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-04-12

Cena:  161 000 PLN

Powierzchnia działki: 2231 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta Wąbrzeźno;

OGŁASZAM
pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności do niezabudowanej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Wąbrzeźno, położonej w obrębie 2 miasta Wąbrzeźno przy ulicy Wspólnej, określonej działką ewidencyjną nr 710 o powierzchni 0,2231 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr TO1W/00011921/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Wąbrzeźnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Wyżej wymieniony grunt zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, przeznaczony jest pod: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe (symbol planistyczny A-31 MN/U).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 161.000,00 złotych brutto (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
Wyżej podana cena zawiera 23% podatku VAT – zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). Wadium ustalono na kwotę: 16.100,00 złotych (słownie: szesnaście tysięcy sto złotych). Postąpienie ustalono w kwocie : 1.610,00 złotych (słownie: jeden tysiąc sześćset dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się dnia 6 maja 2019 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Wąbrzeźno przy ulicy Wolności nr 18 (sala nr 19). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 16.100,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sto złotych). Wadium w pieniądzu (PLN) należy wpłacać na konto Gminy Miasto Wąbrzeźno nr 47 2030 0045 1110 0000 0219 3690 w terminie do 30 kwietnia 2019 roku włącznie, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na podane konto. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny kupna na rzecz ustalonego w przetargu nabywcy. Pozostałym uczestnikom, wadium zostanie zwrócone w takiej samej formie nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia, unieważnienia, odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający jego tożsamość [tj. dowód osobisty lub paszport w przypadku osób fizycznych oraz dokumenty statutowe firmy (Regon i NIP), a także ewentualne pełnomocnictwa w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą] podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone na oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie chyba, że zostanie przedłożone przez jego uczestnika pełnomocnictwo notarialne udzielone przez współmałżonka. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. minimalna wysokość postąpienia wynosi 1.610,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dziesięć złotych). Wylicytowana cena sprzedaży podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony przez sprzedającego. Data zawarcia umowy notarialnej, zostanie wyznaczona przez sprzedającego najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu a o terminie jej zawarcia kupujący zostanie poinformowany pisemnie w terminie nie krótszym niż 7 dni od wyznaczonego terminu zawarcia transakcji. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty opłaty notarialnej i sądowej ponosi w całości nabywca nieruchomości. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu tylko z uzasadnionych przyczyn. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią, natomiast termin złożenia wniosku przez osoby, którym mogło przysługiwać pierwszeństwo w jej nabyciu upłynął w dniu 21 marca 2019 r. W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ).

Szczegółowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Wąbrzeźno ul. Wolności nr 18, pokój nr 2a, tel. (56) 688- 45-28, poczta internetowa: e-mail: woronko@wabrzezno.com. Ogłoszenie o przetargu znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wąbrzeźno oraz na stronie internetowej: www.bip.wabrzezno.com w zakładce „ Przetargi i zamówienia – przetargi ”. Klauzula RODO w załączeniu.

Wąbrzeźno, dnia 28.03.2019 r.
Burmistrz

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty