kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Działka niezabudowana Zielona Góra ul. Łużycka


78 000 PLN

892   

Adres: ul. Łużycka
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-04-03

Cena:  78 000 PLN

Powierzchnia działki: 348 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta Zielona Góra;

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Zielona Góra.

Położenie nieruchomości: ul. Łużycka
Numer działki: 1/7
Powierzchnia działki: 348 m2
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu (brutto, w tym 23% podatek VAT): 78 000,00 zł
Wysokość wadium: 7 800,00 zł
Minimalna wysokość postąpienia: 780,00 zł

Nieruchomość gruntowa, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr ZG1E/00059434/5, położona jest w obrębie 30 miasta Zielona Góra i znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra, dla terenu „Słoneczne” (uchwała nr LVI/727/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2009 r., opublikowana w Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 9, poz. 104 z dnia 12 lutego 2010 r.). Zgodnie z tym planem, działka nr 1/7 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej. Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości ok. 1,5 km od ścisłego centrum miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej administracji. W ewidencji gruntów i budynków działka nr 1/7 oznaczona jest użytkiem z rodzaju: zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, o symbolu Bp. Nieruchomość jest niezabudowana i częściowo ogrodzona. Kształt działki jest regularny, zbliżony do prostokąta ze ściętym narożnikiem od strony południowo – wschodniej. Teren działki jest płaski, porośnięty roślinnością trawiastą, krzewami i pojedynczymi drzewami. Kwestie związane z wycinką drzew regulują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.). Wszelkie informacje w tym zakresie nabywca winien uzyskać w Departamencie Rozwoju Miasta – w Biurze Ochrony Środowiska tut. urzędu.

Ponadto, przez teren ww. działki przebiegają dwa doziemne przyłącza telekomunikacyjne wybudowane do posesji przy ul. Łużyckiej 8 i przy ul. Łużyckiej 8A (stanowiące czynne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.), czynna instalacja kanalizacyjna ø200 mm doprowadzona do budynków mieszkalnych nr 6, 8 i 10 przy ul. Łużyckiej (której właścicielem jest Zakład Gospodarki Mieszankowej w Zielonej Górze), a także kanalizacja ogólnospławna ø250 mm (nieczynna). Nabywca zobowiązany będzie do zachowania pasów eksploatacyjnych wolnych od zabudowy i trwałych nasadzeń oraz do swobodnego udostępniania nieruchomości właścicielom istniejących urządzeń w celu dokonania niezbędnych napraw i prac konserwacyjnych. Zgodnie z pismem „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Spółki z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 26 marca 2018 r., w sąsiedztwie działki nr 1/7 brak jest sieci wodociągowej, do której istniałaby możliwość przyłączenia. Aktualny Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, nie przewiduje budowy wodociągu w tym rejonie miasta. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej wymaga unormowania stanu prawnego istniejącej kanalizacji oraz uzyskania pisemnej zgody na przyłączenie do niej ww. nieruchomości.

Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez spółkę ENEA Operator Spółkę z o.o., Rejon Dystrybucji Zielona Góra z dnia 27 marca 2018 r., istniejące i planowane uzbrojenie jest wystarczające dla przyłączenia planowanego obiektu na ww. działce, z mocą przyłączeniową w wysokości do 20 kW. Przyłączenie obiektu nastąpi na podstawie warunków przyłączenia wydanych na wniosek inwestora i zawartej umowy o przyłączenie ustalającej podział obowiązków stron, wysokość opłaty za przyłączenie oraz termin wykonania prac projektowych i robót budowlano – montażowych. Zgodnie z opinią Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o., istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej instalacji gazowej planowanego obiektu, do gazociągu średniego ciśnienia dn 32 mm, zlokalizowanego w działce drogowej nr 1/4.

Planowaną inwestycję nabywca (inwestor) zobowiązany będzie uzgodnić z właściwymi dysponentami urządzeń pod względem kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem. W skład nieruchomości nie wchodzą grunty pod śródlądowymi wodami stojącymi, jak również pokryte wodami grunty stanowiące zagłębienia terenu, powstałe w wyniku działalności człowieka, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z póżn. zm.). Działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu, nie jest również objęta inwentaryzacją stanu lasu i nie została dla niej wydana decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.).

Miasto Zielona Góra nie przeprowadzało badań geologicznych na ww. terenie. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) cena nieruchomości zawiera podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, sala konferencyjna – pokój nr 810, piętro VIII.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (w kwocie określonej w powyższej tabeli), które należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Zielona Góra prowadzony przez PKO BP S. A. I ODDZIAŁ w Zielonej Górze nr: 48 1020 5402 0000 0402 0297 8161, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 8 maja 2019 r. wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie, ze wskazaniem tytułu wpłaty wadium tj. ulicy, numeru działki i uczestnika przetargu (w przypadku, gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty).

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej:
▪ dowód tożsamości;
▪ osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania, tj. aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych (zgodę wspólników, uchwałę wspólników) na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, przelewem na podane konto bankowe. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (pomniejszona o wpłacone wadium) podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz Miasta Zielona Góra. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca. Cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana przepisami prawa. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Miasta Zielona Góra.

Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu (piętro VII), na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra: www.zielona-gora.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.zielonagora.pl Informacja o ogłoszeniu przetargu (wyciąg z ogłoszenia) została podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej. Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Rozwoju Miasta – w Biurze Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, w pokoju nr 512 (piętro V) lub 703 (piętro VII) lub pod nr. tel. (+48) 68 45 64 512 i (+48) 68 45 64 703.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty