kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Działka pod zabudowę mieszkaniową Gdańsk ul. Wilgi


91 300 PLN

5   

Adres: ul. Wilgi
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-04-17

Cena:  91 300 PLN

Powierzchnia działki: 415 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta Gdańska;

Prezydent Miasta Gdańska uprzejmie zaprasza do uczestnictwa w dniu 4 CZERWCA 2019 r. – w nieograniczonych przetargach ustnych (licytacjach) na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska:

 

Lokalizacja: Gdańsk – Olszynka Ul. WILGI (obok nr 15)

Funkcja w planie: Zabudowa mieszkaniowa ekstensywna

Nr działki: 411/2 (obręb 114)

Nr KW: GD1G/00053042/5

Pow. w m2: 415

Cena wywoławcza nieruchomości w zł (brutto, zawierająca 23% podatek VAT): 91.300 zł

Wadium w zł: 9.200 zł

Minimalne postąpienie w zł: 913 zł

Forma zbycia: Własność

Rodzaj i godz. przetargu: ustny nieograniczony godz. 9.15

Uwagi-obciążenia: Nieruchomość niezabudowana
W dziale III Księgi Wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe (nieodpłatna służebność gruntowa przejazdu i przechodu), które nie dot. zbywanej nieruchomości, jednakże przy sprzedaży może ono zostać przepisane (przeniesione) do nowej księgi wieczystej. I przetarg

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłacenie wadium – na daną lokalizację – w podanej wysokości przelewem – do dnia 29 maja 2019 r. na konto: Urząd Miejski – Bank Polska Kasa Opieki S.A. 20 1240 1268 1111 0010 3877 5782.

UWAGA! Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miejskiego w Gdańsku najpóźniej w dniu 29 maja 2019 roku – pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z warunkami przetargu, tj. z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska przeznaczającymi w/w nieruchomości do zbycia, uwarunkowaniami urbanistyczno – architektonicznymi do ich zabudowy (oraz z zapisami zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego), jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014, poz. 1490). ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel. 58 323 63 79, fax: 58 323 66 79 e-mail: ws@gdansk.gda.pl, www.gdansk.pl

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Ulegnie ono przepadkowi, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu.

Do przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy, którzy w dniu zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży winni posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce.

Uczestnicy przetargu winni:
• legitymować się dowodem osobistym; w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa (ewent. zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości), dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot,
• posiadać dowód wpłaty wadium, który równoznaczny jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
• W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Informacje dodatkowe:
• koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg,
• wysokość podatku od nieruchomości ustalona zostanie na podstawie wniosku nabywcy, wg stosownej uchwały Rady Miasta Gdańska.
• Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji Przetargowej stosowne pełnomocnictwo – z podpisem mocodawcy – poświadczone notarialnie.
• Przetargi przeprowadzone będą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w pok. nr 304 (III piętro) – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sali przeprowadzenia przedmiotowych przetargów.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone pod adresem internetowym http://www.gdansk.pl, a szczegółowych informacji na temat w/w przetargów zasięgnąć można w siedzibie U.M. w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 – w pok. nr 229 (telefon: 058 323-6-229).

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty