kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Działka pod zabudowę mieszkaniową Milicz dz. nr 38


87 000 PLN +VAT

714   

Data dodania: 2019-01-30

Cena:  87 000 PLN +VAT

Powierzchnia działki: 1429 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Gmina Milicz;

Milicz, dnia 14.01.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38, art.39 ust. 1 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) oraz  § 13 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ) Burmistrz Gminy Milicz ąącccogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Miliczu,  stanowiącej własność Gminy Milicz, księga wieczysta nr WR1M/00028714/2, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 38 AM 13 o powierzchni 0,1429 ha, obręb Milicz. 

 

cena wywoławcza – 87 000 zł  + 23% podatku VAT

wadium  – 6 000 zł

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu „C” położonego w obrębach: Milicz, Miłochowice, Duchowo w gminie Milicz, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN4: przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka leży w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 303 „Pradolina Baryczy”, Parku Krajobrazowym – Natura 2000 „Dolina Baryczy”, w strefie ochrony zabytków archeologicznych „OW” oraz specjalnej ochrony ptaków „Dolina Baryczy” Nabywca przejmuje ją w stanie istniejącym. Sprzedaż następuje na podstawie danych z katastru nieruchomości. Uzbrojenie, możliwość bezpośredniego podłączenia sieci wodociągowej. Pierwszy przetarg odbył się 15.11.2018 r.

 

Przetarg odbędzie się 27 lutego 2019 r. o godz. 10.15  w pokoju nr 45  Urzędu Miejskiego w Miliczu ul. Trzebnicka 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (z podaniem numeru działki)

przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu w Banku Spółdzielczym w Miliczu

nr konta 72 9582 0000 2000 0000 0358 0004 do dnia 22 lutego 2019 r.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wpłacenia wadium, a firmy i spółki dodatkowo aktualny odpis z KRS-u lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo notarialne). Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w ustalonym przez organizatora przetargu miejscu i w terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT, stanowi cenę nabycia, płatną jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana. Przetarg może być odwołany lub unieważniony jedynie z ważnych powodów.

Nabywca ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych. Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, na stronach internetowych www.bip.milicz.pl i www.milicz.pl oraz w prasie lokalnej.  Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 45 Urzędu Miliczu, ul. Trzebnicka 2, tel. 71 3804303

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty