kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Działka pod zabudowę mieszkaniową Mysłowice ul. Sienkiewicza


Oferowane do zbycia

207   

Adres: Sienkiewicza
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2018-06-04

Cena: Oferowane do zbycia

Powierzchnia działki: 1211 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta Mysłowice;

1. Położenie

 • Nieruchomość niezabudowana, położona w Mysłowicach – Laryszu przy ul. Henryka Sienkiewicza naprzeciwko Nr 4.
 • Adres: 41 – 404 Mysłowice, ul. Henryka Sienkiewicza.
 • W skład nieruchomości wchodzi działka nr 2341/80 o pow. 1211 m2 położona na karcie mapy 1 obrębu Brzezinka, zapisana w księdze wieczystej nr KA1L/00024983/1 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z udziałem 1/2 cz. w działce nr 2342/80 o pow. 361 m2, przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową.

2. Charakterystyka nieruchomości

 • Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.
 • Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi ok. 1392 m2.
 • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta: Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr LIV/557/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Morgi Zachód” w Mysłowicach przedmiotowe działki posiadają przeznaczenie: MU II – tereny mieszkaniowo – usługowe – zabudowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług. Ponadto w zachodnio – południowej części działki nr 2341/80 przebiega strefa ochronna sieci 110 kV, a we wschodniej części działki nr 2342/80 przebiega strefa ochronna sieci SN. Szczegółowe ustalenia warunków zagospodarowania terenu w obszarze stref ochronnych sieci infrastruktury technicznej, należy uzgadniać z zarządcami mediów dla których utworzono strefę.Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Dojazd komunikacją indywidualną: ul. Laryską, ul. Henryka Sienkiewicza.
 • Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii KZK GOP Nr 76, Nr 106, Nr 160, Nr 219, Nr 788,   Nr 76N do ul. Laryskiej.
 • Uzbrojenie – rejon nieruchomości uzbrojony jest w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, energetyczną i teletechniczną.

3. Sposób zagospodarowania

Charakterystyka: Działka nr 2341/80 jest niezabudowana, przeznaczone pod zabudowę na cele zgodne z zapisami wyżej wym. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka ta położona jest w drugiej linii zabudowy, posiada kształt nieforemny, w części jest zadrzewiona  i zakrzaczona, teren działki jest lekko pochyły. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze, na którym w latach ubiegłych gromadziły się wody opadowe (w chwili obecnej grunt ten jest nawieziony i wywalcowany). Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt wykonać badanie geotechniczne gruntu, celem sprawdzenia poziomu wód gruntowych i możliwości zabudowy działki. W zachodnio – południowym narożu działki nr 2341/80 przebiega napowietrzna sieć energetyczna wysokiego napięcia 110 kV, dla której strefa ochronna wynosi po 15 m z obu stron sieci. W południowej  granicy nin. działki stoi słup tej sieci. Przedmiotowy grunt może być wykorzystany pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz nadziemnego terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielowi sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. Obsługa komunikacyjna działki nr 2341/80  będzie się odbywać z ul. H.Sienkiewicza, poprzez działkę nr 2342/80, przeznaczoną pod wewnętrzną drogę dojazdową do działki nr 2341/80 oraz nr 2340/80.Lokalizację zjazdu z ul. H.Sienkiewicza nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu. Zbywana działka znajduje się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym wznoszenie trwałych budowli i urządzeń, zgodnie z zapisami planu miejscowego, wymaga uzgodnienia z właściwym organem państwowego nadzoru górniczego.

Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:

 • Wykonać badanie geotechniczne gruntu;
 • Dokonać ewentualnej wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową (koszty i opłaty z tym związane ponosi nabywca);
 • Wykonać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci uzbrojenia terenu i zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne oraz uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów i odbioru ścieków, a także wód opadowych;
 • Wykonać na działce nr 2342/8 wewnętrzną drogę dojazdową (wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami tej działki).

4.   Tryb zbycia.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działkinr 2341/80  wraz z udziałem 1/2 części w działce nr 2342/80, przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową.

W przypadku zainteresowania nabyciem przedmiotowej nieruchomości szczegółowych informacji  udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta  w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1 tel. 32 31 71 236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działki można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności 2, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

 

Źródło pozyskania: Urząd Miasta w Mysłowicach

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty