kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Działka rekreacyjna Klotyldzin dz. nr 125/11


58 984 PLN +VAT

12   

Data dodania: 2019-05-29

Cena:  58 984 PLN +VAT

Powierzchnia działki: 730 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta i Gminy Margonin;

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN OGŁASZA I PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ZBYCIE

Działki gruntu, położonej w Klotyldzinie (obręb Klotyldzin), oznaczonej nr 125/11 o pow. 730 m2. Lokalizacja średnia, dostęp do drogi publicznej, sieci energetycznej i gazowej. Działka wchodzi w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1B/00020624/6. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka jest przeznaczona na cele usług rekreacji – prawo budowy jednego budynku rekreacyjnego oraz jednego budynku gospodarczo-garażowego w formie zabudowy wolnostojącej. Działka jest wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza – 58984,00 zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt  cztery 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Termin przetargu – 1 lipca 2019 r. o godz. 11 40.

Miejsce przetargu – sala sesyjna Urzędu Miasta i Gminy w Margoninie, ul. Kościuszki 13.

1.Warunki przetargów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub przelewem na konto nr 81894500021300010120000060 Banku Spółdzielczego w Chodzieży 0/ Margonin, najpóźniej do dnia 26 czerwca 2019 r. Jako datę wpłaty wadium uznajemy datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która przystępuje do przetargu. Na dowodzie wpłaty należy dopisać odpowiednio „I przetarg na zbycie odpowiednio działki: 125/17, 125/16, 125/14, 125/12, 125/11 w Klotyldzinie – wadium”.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.

Do przetargu przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich, jeśli przedłoży zgodę na nabycie nieruchomości, wyrażoną przez współmałżonka w formie aktu notarialnego.

  1. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży.
  2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  3. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zostanie zwrócone osobie, która przetargu nie wygrała w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
  4. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium oraz należnego podatku VAT upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej.
  5. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe od zawartej umowy ponosi nabywca.
  6. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
  7. Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie z ważnej przyczyny.
  8. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu w pok. nr 15 lub pod nr tel. 067 3541348.

Data ogłoszenia przetargów – 28 maja 2019 r.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty