kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Działka zabudowana budynkiem gospodarczym, nr 7041/1 Łowicz


125 000 PLN

732   

Adres: ul. Żabia i Mickiewicza
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania:

Cena:  125 000 PLN

Powierzchnia działki: 326 m2

Powierzchnia lokalu: 46 m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta w Łowiczu;

Burmistrz Miasta Łowicza ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonych w Łowiczu w obrębie Bratkowice przy ul. Żabiej i Mickiewicza stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza

Nieruchomości oznaczone są w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:

1. Nr 7041/1 o pow. 0,0326 ha, uregulowana w KW Nr LD1O/00001418/6. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 46 m2, jednokondygnacyjnym, murowanym z pustaków. Obniżona cena wywoławcza brutto wynosi 125.000 zł.

2. Nr 7041/2 o pow. 0,0323 ha, uregulowana w KW Nr LD1O/00001418/6. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 165 m2 w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjnym, murowanym z dachem o konstrukcji drewnianej jednospadowej krytej papą. Obniżona cena wywoławcza brutto wynosi 170.000 zł.

3. Nr 7041/3 o pow. 0,0392 ha, uregulowana w KW Nr LD1O/00001418/6. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 266,72 m2, murowanym, dwukondygnacyjnym, w zabudowie wolnostojącej, z nieużytkowym poddaszem. Dach o konstrukcji drewnianej wielospadowej, kryty papą. Obniżona cena wywoławcza brutto wynosi 350.000 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza – obszar urbanistyczny Bratkowice nieruchomości położone są w terenie oznaczonym symbolem 2.24.M.U., dla którego określa się przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa (symbol M) i zabudowa usługowa (symbol U). Zasady i warunki zagospodarowania: pas terenu wzdłuż ulicy Mickiewicza, o szerokości 15 m, wskazany jest do ochrony konserwatorskiej. Od strony ulicy Mickiewicza i ulicy Żabiej ustala się wymóg realizacji zabudowy pierzejowej o głębokości zabudowy od 10 m do 15 m, licząc od linii zabudowy. Wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym i nie większa niż 13 m.
Nieruchomości te nie zostały sprzedane w trzech kolejnych przetargach w dniu 17 maja, 26 września 2018 roku i 28 lutego 2019 roku.
Sprzedaż jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017.1221 j.t.). Przetargi odbędą się dnia 9 maja 2019 roku w Łowiczu w sali Ratusza, pl. Stary Rynek nr 1 (I piętro) o godz. 1000
 Wadium dla każdej z nieruchomości wynosi 20.000,- zł. Wadium należy wpłacić przed otwarciem przetargu najpóźniej do dnia 6 maja 2019 roku na konto nr 04 2030 0045 1110 0000 0236 7900. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
 Wadium ulega przepadkowi jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym przez zbywającego w celu podpisania umowy.
 Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na 1 dzień przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą 100% ceny nieruchomości brutto osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium. Za datę zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
 Bliższe informacje dotyczące m.in. stanu prawnego nieruchomości, regulaminu i postępowania przetargowego można uzyskać w Wydziale GGPPiR UM, Stary Rynek 1, budynek „B”, pok. 40, nr tel. 46 8309142 (35).
 Burmistrz Miasta Łowicza zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty