kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym Szczecin ul. Ks. abpa Grzegorza z Sanoka 13 dz. nr 73


450 000 PLN

6   

Adres: ul. Ks. abpa Grzegorza z Sanoka
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-07-11

Cena:  450 000 PLN

Powierzchnia działki: 212 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta Szczecin;

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin

Położenie nieruchomości: ul. Ks. abpa Grzegorza z Sanoka 13

Nr działki: nr dz.: 73

Obręb: 2069

Nr KW: SZ1S/00019136/0

Powierzchnia (m2): 212

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej

Cena wywoławcza netto (zł): 450.000,00 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy)

Wadium (zł): 45.000,00 (czterdzieści pięć tysięcy)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 04.09.2019 r. O GODZ 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w sali 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro).

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia cenę odpłatności za służebności gruntowe w postaci prawa przechodu i przejazdu, przewidziane do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

Cena sprzedaży nieruchomości brutto, płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

Nieruchomość zostanie udostępniona do lustracji w dniu 22.08.2019 r. w godz. 13.30 – 15.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport),  a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie  posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru (wymagana aktualność odpisu datowanego nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą przetargu) lub wydruku z KRS prowadzonego w systemie informatycznym (potwierdzonego przez osoby uprawnione do udziału w przetargu nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Gminy Miasto Szczecin:  

Bank PKO BP S.A. Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

W tytule wadium należy wskazać przedmiot przetargu oraz podmiot w imieniu którego wadium jest wpłacane.

Termin wniesienia wadium upływa dnia  28.08.2019  r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji.

 1. Według Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno – Reymonta” w Szczecinie (uchwalonego Uchwałą nr XLV/1316/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 30.10.2018r.) przedmiotowa działka znajduje się w obszarze terenu elementarnego oznaczonego symbolem Z.P.5028.MN o następujących ustaleniach funkcjonalnych:

– przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliźniacza
i szeregowa;

– dopuszcza się usługi wbudowane;

– w budynkach przy ul. Grzegorza z Sanoka od nr 2 do nr 17 dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania lokali mieszkalnych na usługowe, z zachowaniem istniejącej kompozycji elewacji. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia w/w planu.

 1. Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym  w zabudowie szeregowej oraz budynkiem garażowym. Zabudowa wymaga remontu.
 2. W przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującego z inwestycją, jego wycinka może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ewentualne koszty związane
  z wycinką ponosi inwestor.
 3. Na terenie działki nr 73, obr. 2069 położonej przy ul. Grzegorza z Sanoka 13, ułożony jest fragment nieczynnego, wyłączonego z eksploatacji przyłącza gazowego DN 50 mm stal., zasilającego w przeszłości budynki nr 12 i 13 (odcinek o długości około 4 m). W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości, wzdłuż jej granicy z działką nr 72 ułożone jest czynne przyłącze gazowe niskiego ciśnienia dn. 63 mm PE (własność PSG Sp. z o.o.) – odcinek wspólny, wybudowany dla potrzeb zasilania w paliwo gazowe budynki nr 12 i  13.
 4. Celem zapewnienia zbywanej nieruchomości dostępu do drogi publicznej ulicy Mickiewicza, nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin, oznaczone w ewidencji gruntów jako: działka nr 248 z obrębu 2069 (KW nr SZ1S/00175732/9), działka nr 249 z obrębu 2069 (KW nr SZ1S/00173724/6), działka nr 46/6 z obrębu 2069 (KW nr SZ1S/00194830/5) zostaną obciążone służebnościmi gruntowymi prawa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 73, obr. 2069.
 5. W rejonie działki będącej przedmiotem zbycia, Wieloletni  Program Rozwoju Szczecina na lata 2018 – 2022 z perspektywą do roku 2023, nie przewiduje przedsięwzięć inwestycyjnych ani modernizacji infrastruktury technicznej.
 6. Nabywca nieruchomości gruntowej:
  1. zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę swobodny do nich dostęp, w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,
  2. w przypadku kolizji z planowaną inwestycją, przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu
   z właścicielami tych sieci,
  3. niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę, wykona we własnym zakresie i na własny koszt.
  4. przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt.
 7. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo-wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.
 8. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami – Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 240, tel. 91-42-45-420

www.bip.um.szczecin.plwww.szczecin.plwww.miastooferuje.szczecin.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.
z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www. bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty