kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Działki na sprzedaż z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym Kraków


625 000 PLN

695   

Adres: Grochowa
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-01-04

Cena:  625 000 PLN

Powierzchnia działki: 584 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta Krakowa;

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0584 ha, składającej się z niezabudowanych działek nr 196/6 o powierzchni 0,0247 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00193111/5 i nr 196/9 o powierzchni 0,0014 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00053879/3 oraz działki ewidencyjnej nr 195 o powierzchni 0,0323 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00193111/5, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, położonych w obrębie P-28, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Grochowej Nr 36.

cena wywoławcza wynosi: 625 000,00 zł brutto, w tym:

 475 500,00 zł cena zabudowanej nieruchomości ozn. nr dz. 195 zwolniona z podatku VAT, ( tj. 76,08% ceny wywoławczej)

 149 500,00 zł cena niezabudowanych dz. nr 196/6 i 196/9 wraz z podatkiem VAT w stawce 23 % ( tj. 23,92 % ceny wywoławczej)

wadium wynosi: 63 000,00 zł

Proporcje w cenie wywoławczej odnośnie części opodatkowanych podatkiem VAT i zwolnionych z tego podatku zostaną zachowane w cenie ustalonej w wyniku przetargu.

Obszar w skład, którego wchodzą nieruchomości nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według wskazań Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa przedmiotowe nieruchomości znajdują się w strukturalnej jednostce urbanistycznej Nr 30, w kategorii zagospodarowania terenu o symbolu MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomości znajdują się na terenach, dla których uchwałą Nr LII/961/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry”. Na wniosek Gminy Miejskiej w dniu 31.10.2013 r. wydana została decyzja nr AU-2/6730.2/2699/2013 o ustaleniu warunków zabudowy zgodnie z którą nieruchomości mogą zostać zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z wbudowanym garażem. Decyzja jest ostateczna. Można się z nią zapoznać w siedzibie Wydziału Skarbu Miasta przy ul. Kasprowicza 29, pok. 413.

Zgodnie z opinią Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków nr KZ-02.4120.25.2018.MB z dnia 25.04.2018 r. nieruchomości nie są wpisane do rejestru zabytków, nie są też ujęte w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Położone są poza układami urbanistycznymi objętymi ochroną konserwatorską oraz poza strefą nadzoru archeologicznego. Działki nr 196/6 i 196/9 są niezabudowane. Działka nr 195 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, jednokondygnacyjnym ze strychem, w całości podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 182 m2 w którym, znajduje się jeden lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 79,70 m2, pomieszczenia przynależne piwnice o powierzchni użytkowej 40,96 m2 oraz strych o powierzchni użytkowej 61,34 m 2. Budynek jest pustostanem i wymaga przeprowadzenia remontu. Został wzniesiony w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i działowe – murowane (cegła), stropy drewniane belkowe, schody jednobiegowe żelbetowe. Dach jest czterospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką falistą z opierzeniem blaszanym przy kominach i rynnach pod gzymsami. Kanalizację deszczową budynku stanowią rury spustowe ocynkowane o średnicy DN 150 mm – zewnętrzne. Elewacja budynku jest tynkowana tynkiem cementowo-wapiennym. Stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna drewniana. Podłogi i posadzki zróżnicowane: parkiety i terakota. Komunikację pionową w budynku zapewnia wewnętrzna klatka schodowa. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania (obecnie grzejniki i piec gazowy są zdemontowane). Działki nr 195, 196/6, 196/9 obr. P-28 jedn. ewid. Podgórze pozostają ogrodzone ogrodzeniem z siatki metalowej łącznie z częścią działki drogowej nr 281/2 obr. P-28 jedn. ewid. Podgórze stanowiącej pas drogowy drogi publicznej kategorii gminnej ul. Grochowej pozostającej w zarządzie ZIKiT ( obecnie ZDMK). W związku z powyższym wymaga ono od strony ul. Grochowej przesunięcia tak, aby jego przebieg był zgodny z granicą nieruchomości. Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest od drogi publicznej ul. Grochowej, poprzez projektowany zjazd, który należy uzgodnić z Zarządem Dróg Miasta Krakowa. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz wielorodzinna.

W dziale III księgi wieczystej KR1P/00193111/5 ujawnione jest obciążenie odpłatną służebnością przesyłu, przebiegającą pasem szerokości 1 metr i długości 5,5 metra z przeznaczeniem pod eksploatację istniejącego przyłącza gazowego, oraz konserwację, naprawę, wymianę i przebudowę w granicach wskazanych na mapie sytuacyjno-wysokościowej, stanowiącej załącznik graficzny do aktu ustanowienia służebności przesyłu Rep A nr 2418/2009 z dnia 30.03.2009 r. oraz zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń – na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie. Dział IV tej księgi wolny jest od wpisów.

Osoby zainteresowane nabyciem budynku mogą go oglądać w dniach 11 stycznia i 6 lutego 2019 r. w godz. 14.00-14.30.

Przetarg na sprzedaż wymienionej wyżej nieruchomości odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Krakowa, przy ul. Kasprowicza 29, w dniu 14 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej, pok. 18

poz. 1 – godz. 9.00 poz. 2 – godz. 10.00 poz. 3 – godz. 11.00

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 11 lutego 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu winna być wpłacona nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-98-08 w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/ oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty