kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

I przetarg na sprzedaż działki niezabudowanej Uraz ul. Wrocławska


36 000 PLN +VAT

10   

Adres: Uraz, ul. Wrocławska
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-09-09

Cena:  36 000 PLN +VAT

Powierzchnia działki: 800 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich;

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 186/2019 z dnia 06.09.2019 r.,

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 963, AM 1, położonej w Urazie, stanowiącej własność Gminy Oborniki Śląskie.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), uchwały nr 0150/XL/291/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2009 roku z późn. zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Oborniki Śląskie

podaje się do publicznej wiadomości

że dnia 17.10.2019 r. o godz. 10 00, w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, pokój nr 4, przeprowadzony zostanie pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż opisanej w poniższej tabeli niezabudowanej działki gruntu:

Położenie nieruchomości: Uraz  ulica Wrocławska

Oznaczenie geodezyjne: 963 AM 1

Pow. działki w ha: 800

Nr księgi wieczystej: WR1W/00016242/3

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z MPZP zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  nr XLVII/340/17 z dnia 28.09.2017 r. działka nr 963 położona  w Urazie przy ul. Wrocławskiej znajduje się  w planie na obszarze oznaczonym symbolem MN/13  – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Użytki rolne: inne tereny zabudowane – Bi

Cena wywoławcza (netto): 36.000 zł + 23% VAT

Wadium  10 %  ceny wywoławczej: 3.600 zł

Działka niezabudowana, zbywana na własność. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Cena działki ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem VAT wg stawki 23%.

Uczestnicy przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w kasie Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr 83 95830009 0000 1007 2000 0017 w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śl., w wysokości podanej w kolumnie 7 powyższej tabeli tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 11.10.2019 r.  W tytule przelewu należy wpisać numer działki, na którą wadium zostało wpłacone.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli posiadają zgodę właściwego organu państwowego na nabycie przedmiotowych nieruchomości.

UWAGA:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

– w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku pełnomocnika – pełnomocnictwo notarialne  lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

– w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów gospodarczych – dokumentu potwierdzającego status prawny, tj. aktualny, wydany w okresie do trzech miesięcy przed terminem przetargu, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw notarialnych lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,

– cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) – zezwolenie (lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt  i staraniem nabywcy organizator przetargu nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina na koszt kupującego.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, tel. 71  310-35-19.

 

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty