click to enable zoom
Searching...
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen
Advanced Search
we found 0 results
Your search results

I przetarg na sprzedaż działki Stężyca dz. nr 649/7


1 170 730 PLN +VAT

20   

Data dodania: 2018-10-08

Cena:  1 170 730 PLN +VAT

Powierzchnia działki: 10643 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://bip.gminastezyca.pl/Article/get/id,17840.html;

WÓJT GMINY STĘŻYCA

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

 tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

Na podstawie art. 37, art. 38, art. 40 ust.1, pkt 1 i ust. 3 i art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej działki, stanowiącej własność Gminy Stężyca

 

Nr działki

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł –  netto

Wadium

w zł

649/7 cz.

(projektowany nr 649/33)

GD1R/00028762/4

1,0643

1 170 730,00

120 000,00

1. Działka nr 649/7 jest w trakcie podziału geodezyjnego – do sprzedaży przeznaczona jest jej część o pow. 1,0643 ha i projektowanym nr 649/33. Do czasu zawarcia umowy przenoszącej własność działka 649/33 będzie stanowiła odrębną nieruchomość.

2. Opis nieruchomości – działka nr 649/7 cz. (projektowany nr 649/33) jest położona na obrzeżu zwartej zabudowy wsi Stężyca, nad Jeziorem Raduńskim Górnym w obrębie kompleksu rekreacyjno – sportowego Gminy, położonego w otoczeniu Urzędu Gminy Stężyca. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, teren równy o dobrych warunkach geotechnicznych. Dojazd do nieruchomości drogami o nawierzchni asfaltowej i gruntowej. Media przy granicy działki.

3. Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XIV/160/2012 Rady Gminy Stężyca z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stężyca dla terenu A028 USR (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r., poz. 2555) część działki nr 649/7 o projektowanym nr 649/33 wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem A 028 USR co oznacza: „tereny usług turystyki, sportu i rekreacji, tereny usług edukacji, tereny imprez masowych. Funkcja dopuszczona – zabudowa mieszkaniowa jako towarzysząca funkcji usługowej. Dopuszcza się adaptację istniejących funkcji i budynków”. W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.

4. Działy III i IV KW GD1R/00028762/4 są wolne od wpisów.

5. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera specyfikacja pn.: „Specyfikacja istotnych warunków przetargu – sprzedaż nieruchomości działka nr 649/7 cz. (projektowany nr 649/33) o pow. 1,0643 ha, KW GD1R/00028762/4”.

6. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.).

7. Wadium

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanych w ogłoszeniu.

2) Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 14 listopada 2018 r. z dopiskiem „Przetarg Stężyca, dz. nr 649/7 cz.” (dzień wpływu środków na konto Gminy).

3) Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu jak i uwarunkowaniami planistycznymi i urbanistycznymi zbywanej nieruchomości.

4) Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

5) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi.

6) Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

8. Pozostałe warunki przetargu:

1) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

2) Cena osiągnięta w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, będzie płatna do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.

3) Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu.

4) Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie  podanych w zawiadomieniu  przez Wójta Gminy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5) Nabywca ponosi koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych nabywanej nieruchomości.

Informacja dla uczestników przetargu:

1) osoby fizyczne winne przedłożyć dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

2) w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

3) w przypadku osób prawnych lub prowadzących działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości,

4) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź umocowania do działania w imieniu spółki.

5) za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone na wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu,

6) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków,

7) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu,

8) w przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć odpowiedni dokument,

9) osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Informacja o  miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

          – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.

          – Sołectwo Stężyca,

          – strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

          – prasa ogólnokrajowa.

            Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, stanowisko 25 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek -czwartek w godz.730-1500, piątek 730-1400) lub tel. (58) 882 89 61.

Stężyca, 2018.09.17

 

 

 

 

Źródło pozyskania: Urząd Gminy Stężyca

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Compare Listings