kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

I przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego Sulisawice – Księgnice


5 958.22 PLN +VAT

9   

Data dodania: 2019-06-10

Cena:  5 958.22 PLN +VAT

Powierzchnia działki:  m2

Powierzchnia lokalu: 14.57 m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Gmina Trzebnica;

Przetarg nr GGN P/2/2019
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Trzebnica nr 0050/156/2018 z dnia 28.11.2018 r. oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie na własność komunalnego lokalu niemieszkalnego położonego w budynku w Sulisławicach 19/5 obręb Księginice.
1. Przedmiot zbycia stanowi prawo własności do lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem w wysokości 886/10000 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu nr 193/38 AM-1 o powierzchni 0,1164 ha Sulisławicach 19/5 obręb Księginice. Lokal o powierzchni użytkowej 14,57 m2 składa się z jednego pomieszczenia. Lokal wyposażony w instalacje elektryczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzebnicy – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00020559/9.
2. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym Uchwałą Nr XIV/182/03 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 11.12.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego wsi Księginice, przedmiot wyceny położony jest na obszarze oznaczonym na rysunku planu Mz 1 i przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
3. Nieruchomość została objęta stosownym wykazem nr GGN/39/2018, który został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzebnicy na okres 6 tygodni, tj. w dniach 10.12.2018 r. do dnia 21.01.2019 r. Ponadto informację o wykazie podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie www.bip.trzebnica.pl oraz w prasie lokalnej.
4. Burmistrz Gminy Trzebnica, w oparciu o sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy oraz koszty przygotowania do sprzedaży, na podstawie obowiązujących przepisów, ustalił cenę wywoławczą w wysokości 5.958,22 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 22/100).
5. Zbywany lokal niemieszkalny wolny jest od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich. Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który nie wyklucza istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych, przy czym w przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych, Nabywca przeniesie stosowne media na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.
Oferent winien jest zapoznać się ze stanem prawnym i faktycznym zbywanej nieruchomości.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy przy pl. Piłsudskiego 1 w sali nr 12.
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
– w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości oraz w przypadku pełnomocnika – pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem, w przypadku małżeństw – upoważnienie w formie pisemnej;
– w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów gospodarczych – dokument potwierdzający statut prawny tj. aktualny, wydany w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw notarialnych lub z notarialnie  poświadczonym podpisem mocodawcy, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;
– w przypadku cudzoziemców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) – zezwolenie (lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.
8. Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek VAT, – co stanowi cenę zakupu tej nieruchomości, płatną w całości przez Nabywcę przelewem przed zawarciem aktu notarialnego (po pomniejszeniu o kwotę wpłaconego wadium) na konto Urzędu Miejskiego w Trzebnicy nr 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001 w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy.
9. Wadium w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych), umożliwiające udział w przetargu, należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Trzebnicy nr 14 9591 0004 2001 0000 4431 0005, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2019 roku, wraz z zaznaczeniem numeru przetargu (GGN P/2/2019), przy czym warunkiem koniecznym uczestnictwa w przetargu jest osobiste lub faksem (071-722-78-56) złożenie w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy kopii dowodu wpłaty wadium, w terminie do dnia 5 lipca 2019 roku oraz okazania tego dowodu wpłaty w dniu przetargu.
10. Burmistrz Gminy Trzebnica zawiadomi ustalonego w przetargu Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli ustalony w przetargu Nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do aktu notarialnego, Burmistrz Gminy Trzebnica może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
11. Oferent, który wygrał przetarg podpisuje w dniu przetargu stosowny protokół z przetargu, a wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez Oferentów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3-ch dni.
12. Nabywca nieruchomości oprócz ceny nabycia nieruchomości zobowiązanych jest do pokrycia opłat notarialnych i sądowych.
13. Burmistrz Gminy Trzebnica może odwołać ogłoszony przetarg z podaniem uzasadnionej przyczyny.
14. Inne, szczegółowe informacje i wyjaśnienia udzielane są w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – pokój nr 52–54 tel. 071 312-06-11 wew. 252- 254.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty