click to enable zoom
Searching...
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen
Advanced Search
we found 0 results
Your search results

II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej Szczecin rej. ul. Granitowej


618 000 PLN +VAT

14   

Address: Granitowa
City:
State/County:
Country: Poland
Open In Google Maps

Data dodania: 2018-10-02

Cena:  618 000 PLN +VAT

Powierzchnia działki: 3072 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50746.asp?soid=02093431A1634181A840B19B3369E3E0;

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 4/12 z obrębu ewidencyjnego 4111 położonej w Szczecinie, w rejonie ul. Granitowej.


Forma zbycia: Sprzedaż
Rodzaj: Nieruchomość pod budownictwo komercyjne

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność

Gminy Miasto Szczecin

PIERWSZY PRZETARG ODBYŁ SIĘ W DNIU 03.07.2018 r

Adres (ulica): rejon ul. Granitowej

Nr działki: 4/12

Nr obrębu: Dąbie 111

Księga wieczysta: SZ1S/00195847/4

Pow. w m2: 3072

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Brak miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego.  Dla nieruchomości została wydana Decyzja Nr 48/16 z dnia 09.03.2016 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie parkingu na max. 30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz placu manewrowego dla samochodów ciężarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Sposób zagospodarowania jw

Cena wywoławcza netto [zł]618 000,00 (sześćset osiemnaście tysięcy złotych)

Wadium [zł]61 800,00 (sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.11.2018 r., O GODZ. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w sali 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro, prawe skrzydło).

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej jest ceną netto.

Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości, w tym cenę służebności gruntowej prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania.

Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy
o podatku od towarów  i usług.

Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)– dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich
  z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN)na rachunek Gminy Miasto Szczecin – Bank PKO BP S.A. Nr 47 1020 4795 0000 9802 0277 8504.

W tytule wadium należy wskazać przedmiot przetargu oraz podmiot w imieniu którego wadium jest wpłacane.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 08.11.2018 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

 1. Nieruchomość jest położona na obszarze nieposiadającym uchwalonego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin. W obowiązującym Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin, uchwalonym Uchwałą Nr XVII/470/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012r., przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze jednostki planistycznej o symbolu D.P.07, dla której ustalono, jako funkcję dominującą: usługi, produkcja i składy.
 2. Nabywca nieruchomości uzyska Decyzję o warunkach zabudowy na mocy przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) i w oparciu  o uzyskaną decyzję zrealizuje inwestycję.
 3. Wieloletni Program Rozwoju Szczecina do 2020 r. z perspektywą do roku 2023 r. nie przewiduje przedsięwzięć inwestycyjnych ani modernizacji infrastruktury technicznej na tym terenie.
 4. Dostęp do drogi publicznej zostanie zapewniony poprzez obciążenie gminnej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki: 4/18 z obrębu ewidencyjnego 4111 (Dąbie 111), służebnością gruntową prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 4/12 położonej w Szczecinie, w obrębie ewidencyjnym 4111, w rejonie ul. Granitowej, celem zapewnienia jej dostępu do drogi publicznej. Służebność będzie miała charakter czasowy do czasu urządzenia na działce nr 4/18 drogi i nadania jej kategorii drogi publicznej. Prawo służebności opisane w niniejszym punkcie zostanie wpisane do księgi wieczystej.
 5. Przez część działki gruntu nr 4/12 przebiega jednotorowa linia napowietrzna 110 kV  relacji Dąbie – EC Szczecin, użytkowana od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku przez ENEA Sp. z o.o. Spółka odmówiła uregulowania służebności przesyłu pod przedmiotową infrastrukturę elektroenergetyczną.
 6. Przez teren nieruchomości przechodzi fragment czynnego gazociągu średniego ciśnienia DN 200 mm stal należący do PSG Sp. z o.o., który docelowo ma zostać wyłączony z eksploatacji. W przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości z ww. gazociągiem (po jego wyłączeniu) będzie możliwość jego usunięcia. Demontażu gazociągu wykonają służby eksploatacyjne PSG Sp. z o. o.
 7. Nabywca nieruchomości gruntowej:
  1. zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich remontów, modernizacji, wymiany i konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieci uzbrojenia podziemnego na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci,
  2. niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę wykona we własnym zakresie  i na własny koszt,
  3. przejmie wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu wszystkich ewentualnych bezumownych użytkowników
  4. realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
 8. W przypadku wystąpienia w granicach nieruchomości drzewostanu kolidującegoz inwestycją, jego wycinka może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty związane z wycinką ponosi inwestor.
 9. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania w gruncie zbywanej nieruchomości ewentualnych zanieczyszczeń oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania, własnym staraniem i na własny koszt.
 10. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości gruntowej.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz Regulaminem Przetargów.

Dodatkowych informacji udziela Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  –  Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych

Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 242, tel. 91-42-45-768, www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, miastooferuje.szczecin.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)orazrozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www. bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.

Data publikacji: 2018/09/04
Data wygaśnięcia: 2018/11/16

 

 

 

Źródło pozyskania: Urząd Miasta Szczecin

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Compare Listings