kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

II przetarg na sprzedaż prawa własności działki ul. Henryka Sienkiewicza


571 000 PLN

766   

Adres: Sienkiewicza
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Poland
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2018-10-10

Cena:  571 000 PLN

Powierzchnia działki: 6663 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: https://bip.gliwice.eu/strona=10389,4923;

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Prezydent Miasta Gliwice działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 ze zm.) ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Lokalizacja:

przy Drogowej Trasie Średnicowej i ul. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach.

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

działka nr 519/2, obręb Kłodnica położona w Gliwicach, użytek: „Bi” – inne tereny zabudowane o pow. gruntu 0,6663 ha, KW nr GL1G/00032996/8 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

Opis przedmiotu przetargu:

Nieruchomość położona w centralnej części miasta. Kształt działki nieregularny. Zagospodarowanie działki na cel zgodny z ustaleniami ww. planu jako działki samodzielnej jest możliwe, ale może być utrudnione, biorąc pod uwagę jej kształt (szerokość i długość), obowiązującą zgodnie z rysunkiem planu nieprzekraczalną linię zabudowy oraz położenie w strefie oddziaływania Drogowej Trasy Średnicowej. Drogowa Trasa Średnicowa może generować uciążliwości.

Nieruchomość nie ma możliwości bezpośredniego włączenia ruchu do drogi publicznej.
Teren działki nr 519/2, obr. Kłodnica znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Drogowej Trasy Średnicowej, parkingu strzeżonego oraz w pobliżu Centrum Onkologii. Uzgodnienia w zakresie lokalizacji sieci i urządzeń na przedmiotowym obszarze należy uzgodnić z Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach.
Przez teren działki przebiega liczna infrastruktura techniczna: sieć ciepłownicza, wodociągowa.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości:

Zgodnie z zapisem w księdze wieczystej KW nr GL1G/00032996/8 nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym tj. służebnością przesyłu na rzecz SFW Synergia oraz ograniczeniem w korzystaniu w związku z przebudową sieci ciepłowniczej i kanalizacyjnej.
Na nieruchomości znajduje się ogrodzenie, które przynależy do działki nr 520/4, obr. Kłodnica

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

Działka nr 519/2, obr. Kłodnica położona jest na terenie, na którym od 20 grudnia 2014 r. obowiązuje zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta. Zmiana planu uchwalona została przez Radę Miasta Gliwice uchwałą nr XLVII/1039/2014 z 6 listopada 2014 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego 19 listopada 2014 r. pod poz. 5957.
Zgodnie z ustaleniami ww. zmiany planu teren obejmujący działkę nr 519/2, obr. Kłodnica oznaczony jest symbolem: 1 U – opisanym jako: Tereny usług różnych – istniejące.

Dla terenu oznaczonego symbolem 1 U obowiązują następujące ustalenia:

 1. przeznaczenie podstawowe – usługi różne, w tym ochrony zdrowia i naukowo – badawcze;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
 3. garaże, budynki pomocnicze,
 4. garaże wielopoziomowe,
 5. dojścia, dojazdy i parkingi,
 6. sieci infrastruktury technicznej,
 7. zieleń urządzona.
  Ponadto dla terenu oznaczonego symbolem 1U obejmującego przedmiotową działkę, plan ustala nieprzekraczalną linę zabudowy.
  Działka nr 519/2 znajduje się na terenie, który objęty jest „Obszarowym programem rewitalizacji – Śródmieście”.
  Zgodnie z § 11 ust 1 pkt 4 lit. e ww. zmiany planu, teren obejmujący m. in. przedmiotową działkę, oznaczony symbolem 1U, podlega ochronie przed hałasem, jako teren szpitala w miastach.

Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie:

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 571 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 5800,00 zł

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).

Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się 3 grudnia 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31 A, sala nr 106.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 2 stycznia 2019 r.

I ustny przetarg odbył się 27 sierpnia 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31 A i zakończył wynikiem negatywnym.

Wadium:

Wadium w wysokości 57 100,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 519/2, obr. Kłodnica oraz wpisać kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 27 listopada 2018 r.

Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na wskazane konto bankowe zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją;
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość;
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;
• aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Dodatkowe informacje:

 1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6189/2018 z 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1894/2015 z 17 listopada 2015 r. oraz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 519/2, obr. Kłodnica o powierzchni 0,6663 ha położonej w Gliwicach, stanowiącej własność miasta Gliwice dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00032996/8 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 ze zm.).
 2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
  Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku miasta.
 3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/1039/ 2014 z 6 listopada 2014 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego 19 listopada 2014 r. pod poz. 5957, zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00032996/8 oraz stanem faktycznym działki w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej działki.
 4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
 5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6189/18 z 24 kwietnia 2018 r.
 6. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – Referat Zbywania Nieruchomości, pok. 16, ul. Jasna 31A Gliwice, w godzinach: pn-śr: 8.00-16.00; czw: 8.00-17.00; pt: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10, 32/338-64-12.
 7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
 8. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 ze zm.).
 9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490).

Obowiązek informacyjny

Organizator przetargu informuje, iż:

 • administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, Gliwice 44-100);
 • zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. c Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • z uwagi na to, że postępowanie w przedmiocie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  prowadzone jest z zachowaniem zasad uwzględniających konieczność zapewnienia jawności i jednolitości postępowania, równego dostępu do udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego wyniku przetargu, dane osobowe uczestników postępowania podawane są dobrowolnie przez jego uczestników, gromadzone są i przetwarzane są w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, zatem nie jest wymagany odrębny akt wyrażenia zgody uczestnika na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych;
 • obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy lub firmy uczestników postępowania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z § 14 ust. 1 oraz z § 15 ust. 2 zd. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z 14 września 2004 r. (DzU nr 207, poz. 2108), tj. z 25 września 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1490);
 • każda osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać się z ww. informacjami oraz z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach. Uczestnictwo w niniejszym postępowaniu oznacza dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie odpowiednim do prowadzenia postępowania przetargowego w niniejszej sprawie prowadzonego przez Urząd Miejski w Gliwicach w zgodzie z Polityką bezpieczeństwa tej jednostki oraz potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach;
 • wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania jest równoznaczne z wykluczeniem cofającego zgodę z postępowania. Zdanie poprzedzające nie wyłącza możliwości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie chronionych interesów organizatora, a także dochodzenia jego roszczeń, w tym w szczególności roszczeń wynikających z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma także wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Okres publikacji ogłoszenia : od 01-10-2018 00:00:00 do 03-12-2018 11:00:00
Źródło pozyskania:Urząd Miejski w Gliwicach

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty