kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Spalona gm. Kunice


600 000 PLN +VAT

19   

Data dodania: 2019-08-30

Cena:  600 000 PLN +VAT

Powierzchnia działki: 21364 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Starostwo Powiatowe w Legnicy;

STAROSTA LEGNICKI OGŁASZA
III przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Spalona gm. Kunice, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 472.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LE1L/00091390/0 w Sądzie Rejonowym w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
I. Charakterystyka nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Spalona gminy Kunice oznaczona geodezyjnie jako działka numer 472 o powierzchni 2,1364 ha.
Dojazd i dostęp do nieruchomości dobry. Obecny stan zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości, to tereny zielone, sklasyfikowane jako grunty orne (RIVb).
II. Cena wywoławcza nieruchomości : 600 000 zł netto + podatek VAT
III. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo – usługowej „Szczytniki Małe” obręb Kunice i Spalona, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/136/08 Rady Gminy w Kunicach z dnia 30 grudnia 2008r., obszar w granicach działki nr 472 oznaczony jest symbolami 1U – tereny zabudowy usługowej, 1KS/U – tereny obsługi komunikacyjnej, 1KDW – tereny dróg wewnętrznych i EE – tereny urządzeń elektroenergetycznych.
I przetarg na sprzedaż nieruchomości w dniu 02.04.2019r. zakończył się wynikiem negatywnym
II przetarg na sprzedaż nieruchomości w dniu 15.07.2019r. zakończył się wynikiem negatywnym
IV. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się 29 października 2019r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1, pok. 301.
Wadium w wysokości 70 000 złotych /słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych/ w gotówce należy wpłacić do dnia 23 października 2019r. na konto:
STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY
GETIN NOBLE BANK S.A
55 1560 0013 2860 6494 4000 0002
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie która wygra przetarg. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych/.

Cenę nabycia należy wpłacić na konto:
STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY
GETIN NOBLE BANK S.A
28 1560 0013 2860 6494 4000 0003 najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
Uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi w całości nabywca.
Legnica, dnia 23.08.2019r

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty