kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Lokal użytkowy Łódź ul. Tadeusz Kościuszki 8


28 000 PLN

4   

Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 8
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-05-15

Cena:  28 000 PLN

Powierzchnia działki:  m2

Powierzchnia lokalu: 36.65 m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta Łodzi;

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy:

Lp. 6

Położenie nieruchomości: aleja Tadeusza Kościuszki 8* lokal użytkowy nr 1U

Nr księgi wieczystej nieruchomości gruntowej zabudowanej: KW LD1M/00053702/1

Rejon Obsługi Najemców: RON 11
Łódź, ul. Piotrkowska 86
Tel.: (42) 208 22 38
798 734 372

Obręb: S-6

Nr działki: 18/3

Powierzchnia działki [m2]: 374

Powierzchnia lokalu / pomieszczenia przynależnego [m2]: 36,65

Udział w częściach wspólnych nieruchomości: 33/1000

Struktura lokalu: 3 pomieszczenia

Usytuowanie lokalu w budynku: front – podpiwniczenie

Cena wywoławcza [zł]: 28 000

Wadium [zł]: 3000

Minimalna kwota postąpienia [zł]: 280

 

*/ Zgodnie z zarządzeniem Nr 4216/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, zmienionym zarządzeniem Nr 7257/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 listopada 2017 r. budynki mieszkalne objęte zostały gminną ewidencją zabytków.
**/ Dotyczy lokalu użytkowego nr 1U przy ul. Suwalskiej 3 (pozycja nr 3 tabeli) – WC wydzielone ścianką typu lekkiego, przy pomieszczeniu WC były najemca wydzielił część socjalną.
***/ Dotyczy lokalu użytkowego nr 4U przy ul. Stefana Jaracza 15 (pozycja nr 5 tabeli) – w pomieszczeniu znajduje się antresola – do likwidacji. Według protokołu zdawczo – odbiorczego lokalu z dnia 30.11.2011 r. instalacja elektryczna do wymiany. Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 29.03.19r.- dotyczy lokali użytkowych przy ul. Stefana Jaracza 15, lokal nr 4U (pozycja nr 5 tabeli) i przy al. Tadeusza Kościuszki 8, lokal nr 1U (pozycja nr 6 tabeli).

W celu oględzin i zapoznania się ze stanem technicznym lokali należy zgłosić się do właściwego Rejonu Obsługi Najemców, zgodnie z informacją zawartą w kolumnie nr 2 tabeli.
1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 104, mała sala obrad.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 10 czerwca 2019 r. do godziny 1500 i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu.

W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
1) danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby i numeru identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób  fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
2) w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa spółki lub statut;
3) pisemnego oświadczenia: o zapoznaniu się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości, stanem technicznym budynku oraz lokalu, a także „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, o poinformowaniu, iż w przypadku, jeżeli wspólnota mieszkaniowa nieruchomości, z której zbywany jest lokal posiada zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej, przejmuje to zobowiązanie w udziale ustalonym w umowie sprzedaży, przypadającym na nabywany lokal oraz o poinformowaniu, iż dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
4. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 3, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp, pok. 457a lub 457. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 3 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
5. Wadium należy wpłacać w wysokości podanej w tabeli jw. – na konto Urzędu Miasta Łodzi GETIN NOBLE Bank S. A. w Warszawie numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
6. Komisja przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 10 czerwca 2019 r. do godziny 1500 wadium nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta, wskazanym w punkcie 5 – przed dniem przetargu.
7. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
8. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jeden wybrany lokal, zobowiązane są wpłacić oddzielnie wadium na każdy z tych lokali.
9. Cena wywoławcza obejmuje cenę lokalu oraz cenę gruntu wchodzącego w skład nieruchomości wspólnej w udziale przypadającym na ten lokal.
10. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
11. Sprzedaż lokali zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433).
12. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne coraz wyższe ceny za lokal wraz z ułamkową częścią gruntu. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyżej zaoferowaną cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, która przetarg wygrała.
13. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.
14. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi w formie przelewu na wskazane przez uczestnika konto po zakończeniu lub odwołaniu przetargu.
15. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
16. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia lokalu winna nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży w takim terminie, aby wpłacone środki były widoczne na koncie Urzędu Miasta Łodzi, przed podpisaniem umowy notarialnej. Nabywcy, który nie uiści należnej opłaty w terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 15 nie przysługuje roszczenie o sprzedaż lokalu, a wadium nie podlega zwrotowi.
17. Podstawę do zawarcia umowy sprzedaży lokalu i ułamkowej części gruntu stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
18. Protokół z przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu, jako nabywca.
19. Koszty związane z nabyciem lokalu i ułamkowej części gruntu ponosi nabywca.
20. Dodatkowe informacje n/t przetargu można uzyskać w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457a , tel.(42) 638-43-31 oraz pok. 457, tel. (42) 638-44-14 i (42) 638-47-81.
21. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
22. W kwestiach nieuregulowanych w „Warunkach przetargu” stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty