kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Miejska oferta inwestycyjna Andersa 93 (użytkowanie wieczyste)


Przetarg w przygotowaniu

160   

Adres: Przelot 24-26
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2018-04-17

Cena: Przetarg w przygotowaniu

Powierzchnia działki: 27097 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://www.bip.torun.pl/inw_info.php?Oferta=1842&FOf=Aktualna&WL=1&To=0&Ts=0&Kod=546&o=0&s=0;

Adres:
Toruń, obręb nr 54, ul. Przelot 24-26, działki nr: 90/6, 93/2, 93/3, 93/6, 176/9, 176/10 Powierzchnia działki:
27.097 m²Charakterystyka nieruchomości:
Zbywany grunt jest niezabudowany, niezagospodarowany i porośnięty drzewami. Kształt działki to nieregularny wielobok. W granicach działki nr 93/2 usytuowane są budynki gospodarcze użytkowane przez właściciela sąsiedniego gruntu. W granicach działki nr 93/6 znajduje się zbiornik bezodpływowy na nieczystości użytkowany przez właściciela sąsiedniego gruntu. Nieruchomość jest nieuzbrojona, ale znajduje się w zasięgu sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej i telekomunikacyjnej. Przez grunt przebiegają sieci uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa w150, kolektor ściekowy ks300, kolektor deszczowy kd800, inna budowla podziemna iB, napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 110 kV (słupy znajdują się w granicach działki nr 93/6), linia telekomunikacyjna. W ewidencji gruntów kompleks nieruchomości oznaczony jest użytkami: „Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane”, „RVI – grunty orne”, „Bi – inne tereny zabudowane”, „dr – drogi” i „LsV – lasy”. Zgodnie z art. 37a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu. Przeznaczenie nieruchomości do innego niż leśny, sposobu użytkowania, wymaga uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji leśnej. Procedura wydania takiej decyzji prowadzona jest na warunkach określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nieruchomość zapisana jest księgach wieczystych KW Nr: TO1T/00051617/0, TO1T/00063985/7 i TO1T/00034467/8.Przeznaczenie:
Kompleks nieruchomości położony jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 407/08 Rady Miasta Torunia z dnia 2 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Grębocin Nad Strugą – B” w Toruniu, znajdującym się w granicach jednostki planistycznej 6.14-U1, dla której wskazano przeznaczenie podstawowe: tereny usług i dopuszczalne: produkcja, składy i magazyny, drogi wewnętrzne, parkingi, garaże wielostanowiskowe, funkcja mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną działalnością usługową lub produkcyjną, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. Ww. plan miejscowy wyklucza lokalizację: stacji demontażu pojazdów, sprzętu gospodarstwa domowego, komputerów, itp. i przetwarzania odpadów powstałych z tego demontażu, obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeładunkiem odpadów (np. złomowiska), z wyłączeniem gospodarki odpadami powstałymi w trakcie działalności usługowej i produkcyjnej, prowadzonej w ramach przeznaczenia podstawowego terenu, funkcji chronionych, przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymagających obowiązkowo sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (zakaz nie dotyczy urządzeń i sieci infrastruktury technicznej z wyjątkiem stacji bazowych telefonii komórkowej). Plan miejscowy wyznacza pas terenu, oznaczony na rysunku planu – jako obszar ograniczonego użytkowania dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV (po 20 metrów w obie strony od osi linii) – ustalenie przestaje obowiązywać w przypadku dyslokacji linii lub jej skablowania. Ponadto plan miejscowy wskazuje: nakaz uzgodnienia zamierzeń inwestycyjnych – zagospodarowania terenu, usytuowania budynków, ich przeznaczenia i gabarytów, nasadzeń zieleni lokalizowanych w pasie ograniczonego użytkowania linii elektroenergetycznej – z zarządcą tej linii, nakaz zachowania pasa technicznego o szerokości po 1,5 metra od osi istniejących kanałów ściekowych z możliwością przełożenia tych sieci na warunkach i w uzgodnieniu z ich zarządcą oraz nakaz odsunięcia linii zabudowy na odległość po 3,0 metry od osi kanałów ściekowych. Ustalenia przestają obowiązywać w przypadku przełożenia sieci na tereny komunikacji publicznej lub zieleni urządzonej.Forma rozdysponowania:
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości. I ustny przetarg nieograniczony odbył się w dniu 12.12.2017 r.
Termin przetargu: brak daty

Miejsce:
Urząd Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Grudziądzka 126B – sala konferencyjna nr 115 – I piętro.

Termin wpłacania wadium: brak daty

Postąpienie: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Historia oferty:
I ustny przetarg nieograniczony odbył się w dniu 12.12.2017 r. z ceną wywoławczą brutto 1.600.000 zł i zakończył się wynikiem negatywnym.

Kontakt:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń
tel. (56) 611 85 28

Źródło pozyskania: Urząd Miasta w Toruniu.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty