kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Nieruchomość gruntowa na sprzedaż Turek ul. Słoneczna


220 000 PLN + VAT

669   

Adres: Słoneczna
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Poland
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2018-05-16

Cena:  220 000 PLN + VAT

Powierzchnia działki: 3767 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://www.bip.miastoturek.pl/content.php?cms_id=3349;

Przetargi na nieruchomości: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej

O G Ł O S Z E N I E

B U R M I S T R Z MIASTA TURKU podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 21.06.2018 r. o godzinie 830 w Urzędzie Miejskim w Turku przy ulicy Kaliskiej 59 (II piętro – sala konferencyjna im. Solidarności) odbędzie się kolejny PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w obrębie „C” ewidencji gruntów miasta Turku numerami geodezyjnymi: 1110, 1111, 1112, 1113, 1114/2 o łącznej pow. 0,3767 ha, położonej w Turku przy ul. Słonecznej. Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów – 17.03.2017 r. ,26.06.2017 r. ,18.12.2017 r. i 16.03.2018 r.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku Etap-I pn. „Rejon ul. Słonecznej” przedmiotowa nieruchomość stanowi teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2U/MN.

Cena wywoławcza nieruchomości stanowi 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). Do ceny przetargowej doliczony zostanie podatek VAT.

Do przetargu mogą przystąpić podmioty stosunków cywilnoprawnych, w tym cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1061 ze zm.). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości 22.000,00(słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych), w terminie do 15 czerwca2018 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Turku w Banku Zachodnim S.A. WBK O/Turek nr 68 1090 1229 0000 0000 2201 3982 przy czym wpłatawadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłaty wadium uważa się datę uznania w/w rachunku bankowego.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, na konto bankowe z którego dokonano jego wpłaty. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wypis z rejestru lub właściwe pełnomocnictwa.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1490). Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Turku (pokój 118), tel: 063-289-61-64.Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Turku www. bip.miastoturek.pl

Źródło pozyskania: Urząd Miejski w Turku

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty