kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Wrocław ul. Północna 1-3


455 000 PLN + VAT

460   

Adres: Północna 1-3
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Poland
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2018-04-17

Cena:  455 000 PLN + VAT

Powierzchnia działki: 1988 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://bip.um.wroc.pl/przetarg-nieruchomosci/32114/ul-polnocna-1-3;

PREZYDENT WROCŁAWIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Nieruchomość z oznaczeniem Księgi Wieczystej: ul. Północna 1-3 KW WR1K/00238907/5

Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów:  obręb Maślice, AM-13, działki nr 29 i 31 (Bp)
51.15776 N
16.93468 E

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Handel detaliczny małopowierzchniowy, usługi drobne, biura

Wadium w złotych: 45.000,00 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy)

Cena sprzedaży powiększona o podatek VAT płatna jest przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej dzień przed zawarciem umowy. Datą dokonania wpłaty całej kwoty jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Minimalna wysokość postąpienia w złotych: 4.550,00 (słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt)

1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia-Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, sala nr 215,
dnia 1 czerwca 2018 r. godz. 1000
2. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości; potwierdzenie wniesienia wadium. Dla
podmiotów innych niż osoby fizyczne: aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego
właściwego rejestru; numer NIP, w przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy z
24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) – odpis z
właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego; w razie potrzeby pełnomocnictwo do
udziału w przetargu.
3. Wadium w wysokości określonej w powyższym ogłoszeniu uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu, przez
dokonanie wpłaty przelewem najpóźniej do dnia 25 maja 2018 r. na konto nr 36 1020 5226 0000 6302
0417 7655 Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław. Datą dokonania wpłaty wadium jest data
uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż
1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
6. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu
przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia,
unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
7. Gmina Wrocław zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku
nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy, Prezydent Wrocławia może
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
8. Gmina Wrocław nie wyraża zgody na przelew wierzytelności dotyczącej zawarcia umowy sprzedaży
wynikającej z wygrania przetargu.
9. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.
10. Sprzedaż nieruchomości objęta jest 23 % stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.). Podatek VAT doliczany jest do ceny ustalonej w przetargu.
11. Sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Maślic Małych we Wrocławiu (uchwała nr IX/189/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 2007
r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 19 czerwca 2007 r., Nr 148,
poz. 1909). Teren na rysunku planu oznaczony jest symbolem 5U. Teren leży w strefie ochrony
konserwatorskiej OW dotyczącej zabytków archeologicznych, w której prowadzenie prac ziemnych
należy opiniować z właściwymi służbami ochrony zabytków. Wersja elektroniczna planu
zagospodarowania przestrzennego dostępna jest na stronach internetowych Urzędu pod adresem:
www.um.wroc.pl/(Prawo Lokalne)
12. Gminie Wrocław przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych w art. 109 ust.
1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku sprzedaży przez Nabywcę
nieruchomości niezabudowanej.
13. Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania obiektu oraz ewentualną
przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu Nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z
właścicielami sieci.
14. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) – ul.
Północnej.
15. Niezbędną infrastrukturę drogową Nabywca wykona własnym staraniem. Budowa i przebudowa drogi
publicznej spowodowana inwestycją niedrogową należy do Nabywcy zgodnie z art. 16 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2222, z późn. zm.).
16. Na terenie nieruchomości rosną drzewa i krzewy. W przypadku kolizji inwestycji z zielenią,
ewentualne usunięcie drzew i krzewów może nastąpić na zasadach określonych w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142, z późn. zm.).
17. W ewidencji gruntów i budynków działki gruntu numer 29 i 31 sklasyfikowane są jako Bp –
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy i nie stanowią one gruntu pokrytego
śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).
18. Na działce nr 29 ustanowiona jest służebność drogi koniecznej polegająca na prawie przechodu i
przejazdu pasem o szerokości 3,5 m i powierzchni 192 m2 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Potokowej 7a, stanowiącej działkę
gruntu nr 32, AM-13, obręb Maślice. Przebieg służebności zaznaczono na rysunku na pierwszej stronie niniejszego ogłoszenia.
19. Przez działkę nr 29 przechodzą sieci energetyczne, w tym linia napowietrzna średniego napięcia z dwoma słupami i słupową stacją transformatorową. Bezpośrednio przy zachodniej
granicy przechodzi napowietrzna linia energetyczna ze słupem znajdującym się częściowo w granicach nieruchomości. Przez południowo-zachodni narożnik przebiega sieć kanalizacji
sanitarnej. Nabywca zapewni specjalistycznym służbom dostęp do sieci a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży je własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami
sieci.
20. Na terenie nieruchomości znajduje się przyłącze wodociągowe oznaczone na mapie jako wA32. W przypadku kolizji planowanego obiektu z istniejącym przyłączem Nabywca powinien
zwrócić się do MPWiK z wnioskiem o wydanie warunków jego likwidacji.
21. W północnej granicy nieruchomości znajduje się ściana budynku zlokalizowanego na działce nr 28 (z oknami). Nieruchomość jest ogrodzona od strony północnej i wschodniej.
Ogrodzenie od strony działki nr 32 przekracza granice prawne nieruchomości (zajęcie ok. 20-30 cm). Na nieruchomości znajdują się pozostałości ogrodzenia i betonowy krawężnik.
22. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu.
23. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem
umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
24. Prezydent ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
25. Nieruchomość nie spełnia warunków art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788, z późn. zm.), w szczególności nie stanowi lasu w rozumieniu art.
3 ww. ustawy i nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ww. ustawy.
26. Nieruchomość nie leży na terenie specjalnej strefy rewitalizacji, ani taka strefa nie została utworzona w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017
r. poz. 1023, z późn. zm.).
27. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Dziale Promocji Nieruchomości Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia w pok. 126, pl. Nowy Targ
1-8, tel. +48-71-777-72-83 do 84, wns@um.wroc.pl. Dostęp do wszystkich ofert w Giełdzie Nieruchomości pod adresem: www.um.wroc.pl/gn .

Źródło pozyskania: Urząd Miasta we Wrocławiu

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty