kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Nieruchomość niezabudowana Grudziądz ul. Waryńskiego


477 000 PLN

40   

Adres: ul. Waryńskiego
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-05-17

Cena:  477 000 PLN

Powierzchnia działki: 7032 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miejski w Grudziądzu;

PREZYDENT GRUDZIĄDZA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości,  stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz:

Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową (symbol 3U) oraz drogi wewnętrzne (symbol 05KDW).

 

Położenie nieruchomości: ul. Waryńskiego

Nr działki:

 • 40/5
 • 41/9

Powierzchnia:

 • 6.736 m2
 • 296 m2
 • łącznie 7.032 m2

Obręb: 163

Księga Wieczysta:

 • TO1U/00032795/3
 • TO1U/00025048/0

Cena wywoławcza: 477.000,00 zł

w tym 23 % podatek VAT: 89.195,12 zł

Wysokość wadium: 48.000,00 zł

wraz z udziałem wynoszącym 1/3 część w drodze dojazdowej oznaczonej jako działka nr 40/6 w obr. 163 o powierzchni 843 m2 zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00032795/3.

Uwagi:

1. Nieruchomość położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Waryńskiego, lipową, linią kolejową i terenami na wysokości ulicy Granicznej (Uchwała Nr VI/47/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015 r. – Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom., poz. 1119 z dnia 08.04.2015 r.).

2. Na terenie o funkcji 3U obowiązuje zakaz lokalizacji usług uciążliwych typu: warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi i naprawy pojazdów, otwarte wolnostojące myjnie samochodowe, w ramach jednej działki budowlanej z usługami związanymi z: kulturą, nauką i oświatą, służbą zdrowia (w tym wszelkiego rodzaju usługami medycznymi), opieką społeczną i socjalną. Ponadto, obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych), za wyjątkiem obiektów inwestycji celu publicznego, w szczególności infrastruktury technicznej.

3. Dostępność komunikacyjna z ul. Ludwika Waryńskiego.

4. Z uwagi na przydrożny rów znajdujący się na działkach nr 39/2 i 40/1 oddzielający drogę publiczną ul. Waryńskiego od przedmiotowej nieruchomości, zapewnienie jej dojazdu zagwarantowane zostało przez przepust prowadzący do drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 40/6.

5. Z uwagi na sąsiedztwo linii kolejowych, zgodnie z ustawą z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z późn. zm.) usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych może mieć miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa kolejowego, tj. budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m.

6. Istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej DN225 mm i kanalizacyjnej sanitarnej DN200 mm istniejącej w ulicy Waryńskiego. W celu uzyskania warunków podłączenia do sieci nabywca powinien wystąpić do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. o wydanie warunków technicznych, określając zapotrzebowanie na wodę oraz ilość i rodzaj odprowadzanych ścieków.

7. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej. Szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości do sieci zostaną określone z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podanymi wartościami mocy przyłączeniowych oraz planami zagospodarowania działki i dokumentami stwierdzającymi tytuł prawny do terenu.

8. Istnieje możliwość przyłączenia do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 110 mm, materiał PE, położonego w ul. Waryńskiego. Parametry techniczne przyłącza zostaną określone w warunkach przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

9. Przez działkę nr 40/5 przebiega trasa linii napowietrznej drutowej o numerze inwentarzowym 210-00900-W-ZCP z 1915 r., która jest własnością PKP Utrzymanie Sp. z o.o. Szerokość strefy ochronnej wynosi 1 m szerokości w każdą stronę od środka napowietrznej linii teletechnicznej.

10. W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.).

11. Nieruchomość stanowią grunty rolne, określone w ewidencji gruntów jako grunty orne klasy IIIb i IVa, V (RIIIb, RIVa, RV), które podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1161). Mogą wystąpić z tego tytułu opłaty roczne i jednorazowa należność.

12. Terminy zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie fundamentów), zakończenie budowy – 4 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym). W przypadku nie wykonania obowiązku zabudowy nieruchomości w wyżej określonych terminach, gmina – miasto Grudziądz zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, które zostanie wpisane do ksiąg wieczystych jako obciążenie nieruchomości.

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 01 sierpnia 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 – pokój 301.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu gotówki w terminie do dnia 22 lipca 2019 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Wydział Finansowy – Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652.

Na dowodzie wniesienia wadium należy wskazać oznaczenie geodezyjne nieruchomości, której ono dotyczy.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości w dniu jej pełnej zapłaty.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód wpłaty wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
 • w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, umowę spółki,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Grudziądza w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostaje zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.

W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Z uzasadnionych przyczyn Prezydent Grudziądza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „informacje → sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → baza ofert nieruchomości.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pok. 314, II piętro, tel. (56) 45-10-274.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty