kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Nieruchomość niezabudowana Sosnowiec ul. Zdrojowa


210 000 PLN +VAT

27   

Adres: ul. Zdrojowa
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-04-26

Cena:  210 000 PLN +VAT

Powierzchnia działki: 1416 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta Sosnowiec;

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Zdrojowa.

PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Sosnowiec, położonej w Sosnowcu przy ul. Zdrojowej, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 6383, nr 6388, nr 6389 obręb 0010 Sosnowiec,  o łącznej  powierzchni  1416m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1S/00029855/6.

Nieruchomość jest ogrodzona, posiada kształt nieregularny, jest niezagospodarowana, niezabudowana.

Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą  nr 957/LXX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 października 2018r. przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem KK.MN/U i  przeznaczona  pod zabudowę jednorodzinną i usługową z wyłączeniem handlu.

1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  210.000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych.

Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zbycia nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu obowiązująca stawka VAT wynikająca z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) wynosi 23%.

2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, nie jest  również przedmiotem zobowiązań.

3.Przetarg odbędzie się w dniu  24.05.2019r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al.   Zwycięstwa 20,  w sali 221,  I piętro.

4.Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 30.000.00zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 20.05.2019r.  do godz. 18.00 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu: PKO BP S.A.                 nr 73 1020 2313 0000 3902 0579 4468 (w dniu 20.05.2019r. środki finansowe muszą znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu).

5.Przed  otwarciem przetargu  uczestnik zobowiązany jest  przedłożyć komisji  przetargowej  dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby fizyczne pozostające w ustawowej wspólności majątkowej przedkładają zgodę współmałżonka w formie pisemnej na przystąpienie do przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku  odrębnego. W przypadku zgody współmałżonka wyrażonej w formie aktu notarialnego jej kopia powinna zostać uwierzytelniona przez notariusza.

6.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się  na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7.Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości zawieranej w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

9.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10.Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie   z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz  wypisem z ewidencji  gruntów i budynków.

11.Organizator przetargu informuje, iż w przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia  technicznego nabywca powinien zapewnić służbom specjalistycznym swobodny dostęp w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją powinien przełożyć je na własny koszt i we własnym zakresie, w uzgodnieniu z właścicielami  sieci. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów; ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają  ryzyko nabywcy i  nie stanowią  wady nieruchomości.

12.Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

13.Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

14.Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się dokumentami przetargu, które są do wglądu w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami  ul. I. Mościckiego 14, IV piętro,  pokój nr 419, tel. 32 29-60-412.

15.Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej parametrami oraz  aktualnym jej sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy  i stanowi obszar jego ryzyka

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty