kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Nieruchomość niezabudowana Szczecin dz. nr 19/8 i 103


599 000 PLN +VAT

53   

Adres: ul. Księdza Biskupa Adama Naruszewicza 19
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-07-11

Cena:  599 000 PLN +VAT

Powierzchnia działki: 494 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta Szczecin;

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

Lp. 1

Położenie nieruchomości: ul.Księdza Biskupa Adama Naruszewicza 19

Nr działki: nr dz.: 19/8, 103

Obręb: Obr. 3026

Nr KW: KW SZ1S/00092319/2

Powierzchnia (m2): 494

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, dopuszcza się nowe usługi wbudowane w parter nowej zabudowy na działce geodezyjnej nr 103/ zgodny z charakterem użytkowania

Cena wywoławcza netto (zł): 599 000,00 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

Wadium (zł): 59 900,00 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21.11.2019r. O GODZ. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro).
Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości  (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin

Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 14.11.2019.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska” w Szczecinie (Uchwała Nr XLII/1056/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r., Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r., poz. 117). W/w działki znajdują się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem S.B.3038.MW,U, dla którego plan ustala przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Dopuszcza się nowe usługi wbudowane w partery budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Krasińskiego 13, 13 of., 14-17 oraz wbudowane w parter nowej zabudowy na działce geodezyjnej nr 103.

Nową zabudowę na działce nr 103 realizuje się:

 • w formie zabudowy obrzeżnej z przejazdem bramnym,
 • jako przylegającą do budynku przy ul. Ks. Bpa Adama Naruszewicza 18,
 • nie wyższą niż wysokość budynku przy ul. Ks. Bpa Adama Naruszewicza 18,
 • o wysokości min. 4 kondygnacje.

Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia w/w planu.

2. Nabywca nieruchomości gruntowej:

 • Zapewni właścicielom oraz służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany.
 • W przypadku kolizji z planowaną inwestycją, przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci.
 • Niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę, wykona we własnym zakresie i na własny koszt.
 • Przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt.
 • Realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
 • W przypadku wystąpienia w jej granicach drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usunięcie istniejącego drzewostanu – zgodnie z art. 83f ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) – wymaga wystąpienia o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów do właściwego organu administracyjnego. W przypadku realizacji inwestycji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów wskazuje na konieczność naliczenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wykonania nasadzeń zastępczych.

3. Ulica Księdza Biskupa Adama Naruszewicza posiada kategorię drogi publicznej. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna zbywanych działek powinna być zgodna z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska” w Szczecinie. W celu przebudowy istniejącego zjazdu, należy zgodnie z art. 20 pkt. 8 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 2068 z późń. zm.) w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenie zarządcy drogi. Zbywane działki nie powinny pozbawiać dostępu do drogi publicznej nieruchomości położonych wewnątrz kwartału ulic: Heleny, Naruszewicza, Krasińskiego, Karpińskiego.

4. Przez teren w/w nieruchomości nie przebiegają sieci wodociągowo – kanalizacyjne będące w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o., sieci gazowe będące w eksploatacji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oraz sieci ciepłownicze stanowiąca własność SEC Sp. z o.o. Najbliższa istniejąca infrastruktura wodno – kanalizacyjna, tj. w150 żel, kd400, umożliwiająca przyłączenie przedmiotowej nieruchomości i planowanych na niej przyszłych inwestycji do sieci wod-kan, znajduje się w ul. Naruszewicza na wysokości w/w działek. Najbliższa czynna sieć gazowa ułożona jest w ul. Naruszewicza – czynny gazociąg niskiego ciśnienia DN 150 mm stal, który przebiega na wysokości w/w działek. Najbliższa czynna sieć ciepłownicza w technologii rur preizolowanych wysokich parametrów o średnicy 2xDn150mm znajduje się w ul. Naruszewicza na wysokości w/w działek i oddalona jest o około 11m.

Na w/w działkach znajduje się infrastruktura elektroenergetyczna, która stanowi własność Enea Operator Sp. z o.o.:

 • linia kablowa 15kV nr 34 typu HAKFtA 3×120 mm2 relacji st. „Barnima 27” nr 11245 – st. „Naruszewicza” nr 1012 – st. „Niemcewicza” nr 0268,
 • linia kablowa 0,4 kV typu YAKY 4×120 mm2 relacji st. „Naruszewicza” nr 1012 – złącze kablowe typu ZK-3b znajdujące się przy ul. Krasińskiego 93,
 • linia kablowa 0,4 kV typu YAKY 4×120 mm2 relacji st. „Naruszewicza” nr 1012 – węzeł kablowy typu WK-8 nr 0524 znajdujący się u zbiegu ulic Naruszewicza i Krasińskiego,
 • linia kablowa 0,4 kV typu YAKY 4×35 mm2 relacji st. „Naruszewicza” nr 1012 – przyłącze domowe PD znajdujące się przy ul. Długosza 17,
 • linia kablowa 0,4 kV typu YAKY 4×120 mm2 relacji st. „Naruszewicza” nr 1012 – przyłącze PD znajdujące się przy garażach u zbiegu ulic Krasińskiego i Zamojskiego,
 • linia kablowa 0,4 kV typu YAKY 4×120 mm2 relacji st. „Naruszewicza” nr 1012 – węzeł kablowy typu WK-8 nr 0253 znajdujący się przy ul. Karpińskiego 12,
 • linia kablowa 0,4 kV typu YAKY 4×120 mm2 relacji st. „Naruszewicza” nr 1012 – węzeł kablowy typu WK-8 nr 0523 znajdujący się przy ul. Naruszewicza 17,
 • linia kablowa 0,4 kV typu YAKY 4×70 mm2 relacji st. „Naruszewicza” nr 1012 – węzeł kablowy typu WK-8 nr 0515 znajdujący się przy ul. Kołłątaja 28,
 • linia kablowa 0,4 kV typu YAKY 4×95 mm2 relacji st. „Naruszewicza” nr 1012 – węzeł kablowy typu WK-8 nr 0260 znajdujący się przy ul. Krasińskiego 1,

W przypadku wystąpienia kolizji nowoprojektowanych obiektów z istniejącą siecią elektroenergetyczną Enea Operator Sp. z o.o., Inwestor (nabywca) będzie musiał własnym kosztem i staraniem dokonać przebudowy kolidującej infrastruktury elektroenergetycznej.

5. Na w/w nieruchomości została ustanowiona:

 • nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę nr 103 na rzecz każdorazowego użytkownika wieczystego działki nr 17/6 z obrębu 3026,
 • odpłatna służebność gruntowa – polegająca na prawie przechodu i przejazdu, której zakres wykonywania został określony na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik do Aktu Rep. A Nr 823/2014 z dnia 30.04.2014r. – kolorem zielonym. Służebność ustanowiona została na rzecz każdorazowego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 113 z obrębu 3026,
 • odpłatna służebność gruntowa – polegająca na prawie przechodu i przejazdu, której zakres wykonywania został określony na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik do Aktu Rep. A Nr 1294/2014 z dnia 15.07.2014r. – kolorem zielonym. Służebność ustanowiona została na rzecz każdorazowego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 17/12 z obrębu 3026,
 • na czas nieoznaczony i za jednorazowym wynagrodzeniem służebność przesyłu polegająca na prawie przechodu i przejazdu, celem dostępu do istniejącej na działce nr 17/8 trafostacji oraz prawo do eksploatacji infrastruktury znajdującej się na działce obciążonej, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji i modernizacji, usuwania awarii, wymiany, przyłączania nowych odbiorców, oraz na prawie wstępu na obciążony grunt w celu przeprowadzania przedmiotowych prac. Służebność ustanowiona została na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., Poznań, 0000269806, 300455398.

6. Nieruchomość gruntowa stanowiąca działki o numerach 19/8 i 103 z obrębu 3026 w umowie sprzedaży zostanie obciążona ograniczonym prawem rzeczowym w postaci nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu bez prawa do parkowania na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela działki numer 17/4, 17/6, 17/8, 17/13, 102, 104, 105/2, 106/2, 107 z obrębu 3026 celem zapewnienia tym nieruchomością dostępu do drogi publicznej – ul. Naruszewicza.

7. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

8. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

9. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami-

Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 244, tel. 91 435 1295

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.eu

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty