kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Nieruchomość niezabudowana Tarnów ul. Sosnowa


9   

Data dodania: 2019-04-12

Cena: 

Powierzchnia działki:  m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta Tarnowa;

Prezydent Miasta Tarnowa

Ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Sosnowej w Tarnowie

Przetarg odbędzie się w dniu 8 maja 2019 r. w budynku Urzędu Miasta Tarnowa, przy ul. Goldhammera 3, parter Sala Narad pok. nr 8 o godz. 1100.

I przetarg odbył się dnia 12 grudnia 2018 roku.

Przedmiot przetargu:

 1. Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Sosnowej oznaczona numerem działki 9/4 o pow. 981 m2 obrębu 52 objęta księgą wieczystą TR1T/00157971/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie (numer poprzedniej księgi wieczystej TR1T/00079200/2).
 2. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa, położona jest  przy ul. Sosnowej w Tarnowie w odległości około 3,5 km od centrum miasta.
 3. Na terenie obejmującym przedmiotową nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Decyzją nr 1/W/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 2 stycznia 2018 znak WAB-II.6730.30.2017 ustalono warunki zabudowy dla Gminy Miasta Tarnowa  na budowę dziesięciu wolno stojących, jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z budową drogi wewnętrznej na terenie obejmującym działki nr 9 i 10 obrębu 52 w Tarnowie, które następnie uległy podziałowi na działki nr 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6.
 4. Placówki handlowe i obiekty użyteczności publicznej znajdują się w odległości ponad 1 km od przedmiotowej nieruchomości. Jej sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny niezabudowane przeznaczone pod taką zabudowę. W najbliższym sąsiedztwie nie występują czynniki mogące negatywnie wpłynąć na atrakcyjność lokalizacji.
 5. Działka jest niezabudowana, jej teren jest pokryty naturalną roślinnością trawiastą.
 6. Uzbrojenie terenu: utrudniony dostęp do sieci energii elektrycznej, gazu, wodociągowej.
 7. Nad działką przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV relacji Piaskówka – Pawęzów (z usytuowanym słupem żelbetowym), która ogranicza możliwość jej zagospodarowania z uwagi na konieczność zachowania stref ochronnych.

W pobliżu działki jest zlokalizowana napowietrzna linia 110 kV relacji Klikowa – Piaskówka oraz linia kablowa nN.

Przy opracowaniu projektu zagospodarowania przedmiotowej działki należy uwzględnić istniejące urządzenia elektroenergetyczne zachowując minimalne odległości od linii elektroenergetycznych.

 1. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ul. Sosnowej
  (o nawierzchni utwardzonej w słabym stanie technicznym). Wobec powyższego łącznie z jej sprzedażą nastąpi obciążenie działek nr 10/1 i 9/1 obrębu 52 objętych księgą wieczystą TR1T/00079200/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie nieodpłatną służebnością przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 9/4 o pow. 981 m2 obrębu 52 objętej księgą wieczystą TR1T/00157971/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie.
 2. Termin do złożenia wniosku osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 08.11.2018 r. 
 3. Nieruchomość podlega przepisom ustawy z dnia 03 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161).
 4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie stanowi przedmiotu żadnych zobowiązań.

Warunki przetargu:

 1. Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 78 000,00 zł brutto, w tym podatek od towarów i usług według stawki 23% (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości
11 700,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset złotych) na konto Urzędu Miasta Tarnowa Bank Handlowy w Warszawie Oddział w Olsztynie
Nr 76 1030 1250 0000 0000 8800 0099 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu
29 kwietnia 2019 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym
organizującego przetarg ustny nieograniczony. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

 1. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na konto oferenta.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy.
 4. Minimalne postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych tj. kwotę 780,00 zł.
 5. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 6. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki sposób, aby najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej znajdowała się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony.
 7. Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.
 8. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na przystąpienie do przetargu lub umowy o rozdzielności majątkowej współmałżonków.
 9. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji przetargowej dowód osobisty.
 10. Jeżeli uczestnikiem jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
 11. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 12. Prezydent Miasta Tarnowa wnosi, aby osoby przystępujące do przetargu przedłożyły w Wydziale Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta Tarnowa ul. Nowa 3 pok. 204 najpóźniej w terminie do dnia 7 maja 2019 roku właściwe pełnomocnictwa a w przypadku osób prawnych aktualny wypis z właściwego rejestru.
 13. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest uzyskać na własny koszt i dostarczyć  do wybranej kancelarii notarialnej komplet dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego tj. wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej.
 14. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz przeprowadzenie postępowania wieczystoksięgowego w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 15. Prezydent Miasta Tarnowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 16. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasta Tarnowa za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Bliższych informacji udziela się Wydziale Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miasta Tarnowa ul. Nowa 3 p. 204 tel. (0-14) 68-82-754.

Termin wywieszenia ogłoszenia od dnia 5 kwietnia 2019 r. do dnia 8 maja 2019 r.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty