kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Nieruchomość niezabudowana w Mysłowicach ul. Irysów


Oferowane do zbycia

189   

Adres: Irysów
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2018-05-09

Cena: Oferowane do zbycia

Powierzchnia działki: 1038 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://www.bip.myslowice.pl/page/2063,tereny-mieszkaniowe.html?id=548;

Informacja o terenie przygotowywanym do zbycia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Położenie

 • Nieruchomość niezabudowana, położona w Mysłowicach przy ul. Irysów obok Nr 37.
 • Adres: 41 – 400 Mysłowice, ul. Irysów.
 • W skład nieruchomości wchodzi działka nr 3316/43 o pow. 1038 m2, na karcie mapy 4 obrębu Mysłowice, zapisana w księdze wieczystej nr KA1L/00007176/6 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, przeznaczona pod zabudowę na cele zgodne z zapisami obowiązującego planu miejscowego.

Charakterystyka działki

 • Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.
 • Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1038 m 2.
 • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr LXI/1167/14 z dnia 30 października 2014 roku, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Mikołowska – Stokrotek” w Mysłowicach, w/w działka położona jest w strefie ozn. symbolem 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (przeznaczenie terenu podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa). Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie ustaleń zawartych w wyżej wym. obowiązującym planie miejscowym. Nin. działka znajduje się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym wznoszenie trwałych budowli i urządzeń, wymagać będzie uzgodnienia z właściwym organem państwowego nadzoru górniczego.

 • Dojazd komunikacją indywidualną: ul. Mikołowską – ul. Irysów.
 • Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii KZK GOP Nr 160, Nr 223 do ul. Mikołowskiej.
 • Uzbrojenie – rejon nieruchomości uzbrojony jest w sieci: wodociągową, gazową, energetyczną, teletechniczną, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, c.o. (przewód ciepłowniczy o niskim parametrze).

Sposób zagospodarowania

Charakterystyka: Nieruchomość położona w Mysłowicach przy ul. Irysów obok Nr 37, przeznaczona pod zabudowę na cele zgodne z zapisami wyżej wym. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zbywana działka posiada nieregularny kształt, wzdłuż południowej jej granicy przebiega kabel teletechniczny podziemny, a wzdłuż północnej jej granicy przebiega stara i nieczynna sieć wodociągowa (woA). Część działki jest użytkowana i ogrodzona przez dotychczasowego jej dzierżawcę. Na działce usytuowany jest mały obiekt gospodarczy, który wraz z ogrodzeniem zostanie usunięty przez dotychczasowego użytkownika w terminie do dnia 30.06.2018 r. tj. do dnia obowiązywania umowy dzierżawy. Nin. działka może być wykorzystana pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego uzbrojenia terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. W przypadku gdyby jednak, projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami, nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt dokonać przełożenia sieci, po uzgodnieniu z właścicielami sieci.

Obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości będzie się odbywać z drogi publicznej ulicy Irysów. Dojazd do przedmiotowej działki, zarówno podczas budowy jak i po jej ukończeniu, winien odbywać się wyłącznie samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, z uwagi na istniejącą infrastrukturę drogową. Lokalizację zjazdu z ul. Irysów nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.

Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt:

 • Wykonać badanie geotechniczne gruntu;
 • W razie potrzeby dokonać drenażu i odwodnienia nieruchomości, zniwelować i uporządkować teren;
 • W razie konieczności dokonać ewentualnej wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową (koszty i opłaty z tym związane ponosi nabywca);
 • Wykonać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków, a także wód opadowych;
 • Dokonać przebudowy sieci uzbrojenia terenu, w uzgodnieniu z właścicielem sieci, w przypadku gdy zajdzie taka konieczność;
 • Wykonać wjazd na działkę.

Tryb zbycia

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki.

W przypadku zainteresowania nabyciem przedmiotowej nieruchomości szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1, tel. 32 31 71  236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działki można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności 2, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

 

Źródło pozyskania: Urząd Miasta Mysłowice

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty