kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Nieruchomość niezabudowana w Mysłowicach ul. Rzemieślnicza


Oferowane do zbycia

195   

Adres: Rzemieślnicza
Miasto:
Stan / Powiat:
Zamek błyskawiczny: 41-400
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2018-05-08

Cena: Oferowane do zbycia

Powierzchnia działki: 1388 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://www.bip.myslowice.pl/page/2062,tereny-niezabudowane.html?id=537;

Informacja o terenie niezabudowanym o pow. 0,1388 ha, wyznaczonym do zbycia na cele usługowo – produkcyjne.

Położenie:

  • Nieruchomość położona w Mysłowicach przy ulicy Rzemieślniczej, niezabudowana
  • Adres: 41 – 400 Mysłowice, ul. Rzemieślnicza.
  • W skład nieruchomości wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1235/25 o pow. 1015 m2 i działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1853/29 o pow. 373 m2, na karcie mapy 2, obręb 0007 Mysłowice, objęte księgą wieczystą KA1L/00008636/6.

Charakterystyka nieruchomości

  • Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.
  • Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1388 ha
  • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta: teren posiada pokrycie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bończyka i Katowickiej w Mysłowicach, który wyznacza dla niego strefę oznaczoną symbolem 1UP – tereny zabudowy usługowo – produkcyjnej.
  • Przedmiotowe działki posiadają nierówną powierzchnię i kształt zbliżony do prostokąta. Są mocno porośnięte wysoką zielenią oraz drzewami i nie są zabudowane obiektami kubaturowymi. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie z drogi publicznej ulicy Rzemieślniczej, poprzez działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 1919/24 i 1790/81, stanowiące wewnętrzną drogę dojazdową. Lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.
  • Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami KZK GOP Nr: 18, 66, 77, 149 i 931 do przystanku Mysłowice Bończyka lub autobusami KZK GOP Nr: 44, 76 i 292 do przystanku Mysłowice Osiedle Tuwima, a następnie pieszo do ulicy Rzemieślniczej.
  • Uzbrojenie – w pasie drogi gminnej ulicy Rzemieślniczej oraz równolegle do niej przebiegają sieci: kanalizacyjna, energetyczna, wodociągowa i gazowa.

Sposób zagospodarowania

Szczegółowe zagospodarowanie terenu i jego zabudowa nastąpi zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, gdzie podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa usługowo – produkcyjna. Na nieruchomości można zrealizować również zabudowę pod składy i magazyny, z wyłączeniem składowania na wolnym powietrzu lub w obiektach niezadaszonych materiałów podatnych na pylenie oraz składowania jakichkolwiek substancji. W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji, zapewnienia dostawy mediów, a także w razie takiej konieczności uzyskania zezwolenia i dokonania wycinki drzew i istniejącej zieleni.

Tryb zbycia

Przetarg nieograniczony

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Mysłowice, tel. kontaktowy 32 3171 236, a informacji o możliwości zabudowy tego terenu można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Mysłowice, tel. kontaktowy 32 3171324, w godzinach pracy urzędu.

 

Źródło pozyskania: Urząd Miejski w Mysłowicach

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty