kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Nieruchomość niezabudowana Żywiec ul. Piastowska


100 500 PLN

9   

Adres: ul. Piastowska
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-02-25

Cena:  100 500 PLN

Powierzchnia działki: 1376 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miejski w Żywcu;

Zaproszenie do składania ofert na nabycie nieruchomości w Żywcu przy ul. Piastowskiej

 

BURMISTRZ MIASTA ŻYWCA

zaprasza do składania ofert na nabycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 2824/3 o powierzchni 0,1376 ha, objętej księgą wieczystą nr BB1Z/00140312/1, położonej w Żywcu przy ul. Piastowskiej.

Działka nieogrodzona, niezagospodarowana, porośnięta trawą, nachylenie w stronę północną, z widokiem na Jezioro Żywieckie. Kształt równoległoboku, wymiary ok. 44m na 31m. Dojazd drogą utwardzoną i nieurządzoną polną, bezpośredni dostęp do drogi gminnej. Sieci wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i energetyczna w odległości ok. 60 m.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym zagospodarowania Miasta Żywca: A6.2-3MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych obciążeń, zobowiązań i praw osób trzecich.

Pierwszy przetarg odbył się 11.09.2018 r., drugi 6.11.2018 r.

Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych obciążeń, zobowiązań i praw osób trzecich.

Cena wywoławcza: 100 500,-zł brutto (w tym podatek VAT 23%)

Cena nieruchomości sprzedawanej w rokowaniach może zostać rozratowana, przy czym niespłacona część podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.

Zaliczkę – pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy – w kwocie 16 000,-zł należy wpłacić do dnia 29 marca  2019 r. na konto Miasta Żywiec o numerze 49 1240 4142 1111 0000 4829 9240 (za wpłatę uznaje się moment zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym).

Oferty na nabycie nieruchomości należy składać w terminie do 29 marca 2019 r. w zamkniętych kopertach na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Żywcu, opisując kopertę „Oferta na nabycie nieruchomości przy ul. Piastowskiej”.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach winno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy wraz z adresem jej siedziby;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że wnioskodawca zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  4. kserokopię dowodu wpłaty zaliczki  uprawniającej do udziału w rokowaniach;
  5. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 2 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2, budynek A, I piętro, pokój 102.

Wpłacona zaliczka przez uczestnika, który:

–  zostanie wyłoniony w rokowaniach na nabywcę, zostanie zaliczona na poczet ceny,

–  odstąpił po zakończeniu rokowań od zawarcia umowy notarialnej bez uzasadnionych powodów, ulegnie przepadkowi,

–  nie został wyłoniony na nabywcę, zostanie zwrócona.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań  bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Dodatkowe informacje na temat rokowań można uzyskać w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Żywcu Rynek 2, budynek B, I piętro, pok. 105, telefonicznie (33) 475-42-31.

Żywiec, dnia 21.02.2019 r.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty