kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Niezabudowana nieruchomość gruntowa Szczecin ul. Szczecińska dz. nr 41/10


599 000 PLN +VAT

50   

Adres: ul. Szczecińska
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-07-11

Cena:  599 000 PLN +VAT

Powierzchnia działki: 2111 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta Szczecin;

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

Lp. 1

Położenie nieruchomości: ul. Szczecińska

Nr działki: nr dz.: 41/10

Obręb: Obr. 3074

Nr KW: KW SZ1S/00185186/9

Powierzchnia (m2): 2111

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zabudowa usługowa/ zgodny z charakterem użytkowania

Cena wywoławcza netto (zł): 599 000,00 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

Wadium (zł): 59 900,00 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14.11.2019r. O GODZ. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, sala 418 (wejście od ul. Odrowąża, IV piętro).

Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • w przypadku osób fizycznych(w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
  • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości  (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN),na rachunek Gminy Miasto Szczecin

Bank PKO BP S.A.47 1020 4795 0000 9802 0277 8504

Termin wniesienia wadium upływa dnia 06.11.2019.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin.

W celu ułatwienia identyfikacji wpłaty w tytule należy podać: adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (ulica, numer działki, numer obrębu), imię i nazwisko lub nazwa oferenta, numer PESEL lub numer NIP.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji:

1.Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Duńska” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr XXI/561/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 maja 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 2008 r. Nr 51 poz. 1134). W/w działka znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym planu symbolem P.W.2096.U, dla którego plan ustala przeznaczenie: zabudowa usługowa. Przy realizacji inwestycji obowiązują wszystkie ustalenia w/w planu.

2. Nabywca nieruchomości gruntowej:

  • Zapewni właścicielom oraz służbom specjalistycznym nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany.
  • W przypadku kolizji z planowaną inwestycją, przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci.
  • Niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę, wykona we własnym zakresie i na własny koszt.
  • Przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz uporządkuje teren we własnym zakresie i na własny koszt.
  • Realizując inwestycję na przedmiotowym terenie zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc parkingowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
  • W przypadku wystąpienia w jej granicach drzewostanu kolidującego z inwestycją, dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usunięcie istniejącego drzewostanu – zgodnie z art. 83f ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) – wymaga wystąpienia o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów do właściwego organu administracyjnego. W przypadku realizacji inwestycji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów wskazuje na konieczność naliczenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wykonania nasadzeń zastępczych.

3. Ulica Szczecińska (działka numer 27/5 z obrębu 3074) posiada kategorię drogi publicznej. Z uwagi na położenie działki numer 41/10 z obrębu 3074 względem ul. Szczecińskiej, przedmiotowa działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej – ul. Szczecińskiej zbywanej nieruchomości zapewniony zostanie poprzez służebność gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 3074 stanowiącej działkę numer 41/10 polegającą na prawie przechodu i przejazdu bez prawa do parkowania przez działkę numer 41/11 z obrębu 3074. Służebność ustanowiona zostanie pod warunkiem rozwiązującym – do czasu nadania działce numer 41/11 z obrębu 3074 kategorii drogi publicznej. W celu obsługi komunikacyjnej w/w działki należy wybudować zjazd. Przed wybudowaniem zjazdu należy uzyskać, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenie zarządcy drogi – zgodnie z art. 20 pkt. 8 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U z 2018 r., poz. 2068 z późń. zm.). Obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości powinna odbywać się zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Duńska”.

4. Przez teren w/w nieruchomości nie przebiegają sieci wodociągowo – kanalizacyjne będące w eksploatacji ZWiK Sp. z o.o., sieci gazowe będące w eksploatacji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oraz infrastruktura elektroenergetyczna stanowiąca własność Enea Operator Sp. z o.o. Najbliższa istniejąca infrastruktura wodno – kanalizacyjna, tj. w180PE, ks400, kd600, umożliwiająca przyłączenie przedmiotowej nieruchomości i planowanych na niej przyszłych inwestycji do sieci wod-kan, znajduje się w ul. Szczecińskiej na wysokości w/w działki. Najbliższa czynna sieć gazowa ułożona jest w ul. Wapiennej – czynny gazociąg średniego ciśnienia dn 225 PE oraz w ul. Szczecińskiej – czynny gazociąg średniego ciśnienia DN 500 stak i gazociąg niskiego ciśnienia DN 200 stal, które przebiegają na wysokości działki nr 41/10 z obrębu 3074.

5. Przez teren działki nr 41/10 z obrębu 3074 przebiega odcinek kanalizacji sanitarnej Ø150 jak i funkcjonująca na tej nieruchomości kanalizacja deszczowa, które nie stanowią własności ZWiK Sp. z o.o. Przedmiotowe instalacje zostały prawdopodobnie zrealizowane przez osoby fizyczne na potrzeby nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 25 i/lub 25a w Szczecinie.

6. W dziale I-SP księgi wieczystej numer SZ1S/00185186/9 wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III księgi wieczystej numer SZ1S/00204384/7, polegające na prawie przechodu i przejazdu przez działkę numer 41/11 bez prawa do parkowania, na rzecz każdoczesnego wieczystego użytkownika (właściciela) działki gruntu numer 41/10. Prawo powyższe zostało ustanowione do czasu urządzenia drogi i nadania jej statusu drogi publicznej.

7. Gmina Miasto Szczecin nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

8. W przypadku wznowienia granic na wniosek nabywcy Gmina Miasto Szczecin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

9. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Regulaminem Przetargów.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami-

Referat ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych

Urząd Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1, pok. 244, tel. 91 435 1295

www.bip.um.szczecin.pl, www.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.eu

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin można uzyskać na stronie www.bip.um.szczecin.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty