kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Oferta inwestycyjna – działki pod zabudowę przemysłowo-usługową


Oferta inwestycyjna

161   

Adres: Ciepłownicza
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2018-08-16

Cena: Oferta inwestycyjna

Powierzchnia działki: 24800 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://www.rzeszow.pl/biznes/katalog-terenow-inwestycyjnych;

Nazwa lokalizacji:

PRZY UL. CIEPŁOWNICZEJ – W SĄSIEDZTWIE BETONIARNI „RESBETON”

Rodzaj inwestycji:

ZAKŁAD PRZEMYSŁOWY, LOGISTYKA, MAŁY ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW

POŁOŻENIE: teren położony w północno-wschodniej części miasta, w pobliżu rzeki Wisłok, na południe od oczyszczalni ścieków, przy ul.Ciepłowniczej. Są to dwa tereny inwestycyjne położone po wschodniej („teren wschodni”) i po zachodniej („teren zachodni”) stronie betoniarni firmy Resbeton i projektowanej ulicy dojazdowej.

POWIERZCHNIA: teren „wschodni” ok. 2,48 ha (uwaga! cała powierzchnia możliwa będzie do wykorzystania po likwidacji istniejącego sięgacza drogowego we wschodniej części przedmiotowego terenu – możliwe będzie wówczas zainwestowanie powierzchni zajętej przez sięgacz oraz pomiędzy sięgaczem a liniami infrastrukturalnymi biegnącymi wzdłuż wschodniej granicy terenu równolegle do ul.Ciepłowniczej); teren „zachodni” ok. 1,0 ha.

PRZEZNACZENIE W OBOWIĄZUJĄCYM PLANIE: w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nr 136/7/2006 „Dla terenów przemysłowych w dzielnicy Załęże” teren przeznaczono pod infrastrukturę techniczną kanalizacyjną i gospodarowania odpadami, zabudowę produkcyjną, składów i magazynów oraz zabudowę usługową.

PRZEZNACZENIE PREFEROWANE: zakład przemysłowy, logistyka, mały zakład utylizacji odpadów.

OBECNE UŻYTKOWANIE: nieużytek.

FIZJOGRAFIA: teren położony na terasie nadzalewowej Wisłoka (nie jest narażony na zalewanie wodami powodziowymi). Teren płaski, o korzystnych warunkach geologiczno-gruntowych.

UWARUNKOWANIA KRAJOBRAZOWE: ze względu na eksponowane położenie wzdłuż budowanej „małej obwodnicy północnej Rzeszowa” wskazana jest realizacja estetycznych pod względem architektonicznym i plastycznym obiektów.

UZBROJENIE: konieczna lokalna rozbudowa sieci rozdzielczych. Wzdłuż północnej granicy terenu „zachodniego” i przez północną część terenu „wschodniego” przechodzi linia elektroenergetyczna 15 kV. Wzdłuż wschodniej i północnej granicy terenu „wschodniego” przebiega główny kolektor sanitarny do oczyszczalni ścieków 2 x Æ1500, a po wschodniej jego granicy napowietrzna magistrala ciepłownicza wysokoparametrowa 2 x Æ800.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA OBECNA: od sięgacza drogowego prowadzącego od ul.Ciepłowniczej (ulica zbiorcza) do oczyszczalni ścieków i betoniarni (ulica dojazdowa 6-metrowej szerokości o nawierzchni asfaltowej, z chodnikiem). Na zachód od wymienionych obiektów sięgacz jest już utwardzoną drogą gruntową i prowadzi do zbiornika wody.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA W REALIZACJI: wzdłuż południowej granicy terenów „zachodniego” i „wschodniego” rozpoczęta została budowa ulicy głównej – odcinka tzw. „małej obwodnicy północnej Rzeszowa” z 400-metrowym mostem pylonowym przez Wisłok i zbiornik wody w bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji. Połączy ona ul.Lubelską z ul.Ciepłowniczą i poprzez rozbudowę ul.Rzecha z rondem im.Kuronia. Realizowana arteria stanowić będzie fragment najdogodniejszej trasy łączącej Śródmieście Rzeszowa z węzłem Rzeszów Wschód na autostradzie A-4 i drodze ekspresowej S-19. Wobec powyższego, zdecydowanie lepszą dostępność komunikacyjną do lokalizacji zapewni projektowana ulica dojazdowa, która połączy na prawoskręty budowaną ulicę główną z ul.Ciepłowniczą, z wykorzystaniem w północnej części przebiegu opisanego sięgacza. Przechodzić ona będzie wzdłuż zachodniej i północnej granicy terenu „wschodniego”.

WŁASNOŚĆ: teren „wschodni”: w przeważającej większości grunty Gminy Miasta Rzeszów ok. 1,98 ha, w zachodniej części działka Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji; teren „zachodni”: w przeważającej większości grunty Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ok. 0,7 ha, pozostałe działki własności Gminy Miasta Rzeszów (aktualność struktury własnościowej gruntów można zweryfikować w Wydziale Geodezji UMRz lub w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa).

INFORMACJE DODATKOWE: w pobliżu Elektrociepłownia Rzeszów SA, bezpośrednio na zachód od terenu „zachodniego” sztuczny zbiornik wody dla jej zaopatrzenia.

UWAGI DLA INWESTORA: przez wschodnią część terenu „wschodniego” przebiega tymczasowy asfaltowy sięgacz drogowy do budynków gospodarczych zlokalizowanych na południu (kompleks obiektów o wspólnym numerze adresowym Ciepłownicza 5). Po wybudowaniu „małej obwodnicy północnej Rzeszowa” sięgacz ze względów komunikacyjnych będzie musiał ulec likwidacji. Należy uwzględnić strefę ochronną od oczyszczalni. W przypadku zainteresowania tą lokalizacją istnieje konieczność bezpośredniego porozumienia inwestora z MPWiK-iem.

 

 

 

Źródło pozyskania: Urząd Miasta Rzeszowa

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty