kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Oferta inwestycyjna Gmina Milicz, Duchowo


Oferta inwestycyjna

170   

Data dodania: 2018-05-24

Cena: Oferta inwestycyjna

Powierzchnia działki: 3345000 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://bip.milicz.pl/Article/id,450.html;

Oferta inwestycyjna Gmina Milicz, Duchowo

 

miejscowość: Duchowo.

dz. nr: 202/1, 209, 210/1, 210/2, 213, 214/1, 216/1, 216/2, 221/1, 230/1 i 289 obręb 0002 Duchowo.

własność: Prywatna, Agencja Nieruchomości Rolnych i gminne.

plan miejscowy: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „C” położonego w obrębach : Milicz, Miłochowice, Duchowo w gminie Milicz. – w opracowaniu.

przeznaczenie: 153UP i 156P – Zabudowa usługowo-produkcyjna.

powierzchnia terenu: 334,5 ha.

maksymalna powierzchnia zabudowy: 40%.

linie zabudowy: Zabrania się zabudowy w pasie min. 10 m wzdłuż cieków wodnych i kanałów melioracji podstawowych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń wodnych i melioracyjnych oraz sieci infrastruktury technicznej.

maksymalna wysokość zabudowy:12 m, dachy o nachyleniu połaci do 30o.

obsługa komunikacyjna:Z drogi powiatowej nr 1430D, oznaczonej na rysunku planu symbolem 202KD (G)oraz projektowanej drogi lokalnej (225KD). Od strony Północno-wschodniej obszar przylega do linii kolejowej.

ochrona przyrody:

Park Krajobrazowy Dolina Baryczy.
Obszar natura 2000 Dolina Baryczy PLB020001,

infrastruktura techniczna: 

Zaopatrzenie w wodę z lokalnej sieci.
Do czasu wybudowania komunalnej sieci kanalizacji, dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników szczelnych

uwagi: Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przy czym zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. u. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) możliwe jest odstępstwo od tego ograniczenia w odniesieniu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko nie jest obligatoryjne. Przez teren biegnie linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV.

 

 

 

 

Źródło pozyskania: Gmina Milicz

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty