kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Oferta inwestycyjna Gmina Milicz, Duchowo


Oferta inwestycyjna

169   

Data dodania: 2018-05-24

Cena: Oferta inwestycyjna

Powierzchnia działki: 398000 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://bip.milicz.pl/Article/id,450.html;

Oferta inwestycyjna Gmina Milicz, Duchowo

miejscowość: Duchowo.

dz. nr: 2/4, 6/1, 140/1, 142/2, cz. 147/1, 232/1, 254 i 255 obręb 0002 Duchowo.

własność: Agencja Nieruchomości Rolnych, gminne i Skarb państwa.

plan miejscowy: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „A” położonego w obrębach : Sławoszowice, Duchowo, Ruda Milicka, Niesułowice, Wałkowa w gminie Milicz.
-Uchwała Nr XXV/123/08 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 10 lipca 2008 r.

przeznaczenie: 55UP i 82UP – Zabudowa usługowo-produkcyjna.

powierzchnia terenu: 39,8 ha.

maksymalna powierzchnia zabudowy: 40%.

linie zabudowy 10 m od strony drogi 225KD (L).
Zabrania się zabudowy w pasie min. 5 m wzdłuż cieków wodnych i kanałów melioracji podstawowych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń wodnych i melioracyjnych, infrastruktury technicznej oraz dróg.

maksymalna wysokość zabudowy: 9 m, dachy o nachyleniu połaci od 15o do 45o.

obsługa komunikacyjna: Z drogi powiatowej nr 1430D, oznaczonej na rysunku planu symbolem 202KD (G)oraz projektowanej drogi lokalnej (225KD). Od strony południowo-zachodniej obszar przylega do linii kolejowej.

ochrona konserwatorska: Na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne nr 4/69.

ochrona przyrody: Park Krajobrazowy Dolina Baryczy. Obszar natura 2000 Dolina Baryczy PLB020001.

infrastruktura techniczna: Zaopatrzenie w wodę z lokalnej sieci. Do czasu wybudowania komunalnej sieci kanalizacji, dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników szczelnych.

uwagi: Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przy czym zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. u. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) możliwe jest odstępstwo od tego ograniczenia w odniesieniu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko nie jest obligatoryjne. Przez teren biegnie linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV. Minimum 40% powierzchni działki należy przeznaczyć na powierzchnie biologicznie czynne.

 

 

 

Źródło pozyskania: Gmina Milicz

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty