kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Oferta inwestycyjna Ostrowiec Świętokrzyski ul. Zagłoby – 8 działek


Oferta inwestycyjna

153   

Data dodania: 2018-05-17

Cena: Oferta inwestycyjna

Powierzchnia działki: 30510 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://bip.um.ostrowiec.pl/artykul/75/350/zagloby-3-0051-ha;

Oferta inwestycyjna Ostrowiec Świętokrzyski ul. Zagłoby

Nazwa nieruchomości: Zagłoby
Właściciel nieruchomości: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Adres nieruchomości: Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Zagłoby
Opis nieruchomości:
Nieruchomości niezabudowana o powierzchni 3,0051 ha, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Onufrego Zagłoby, obejmującej powierzchniowo działki nr 3/11, 4/12, 4/14, 5/3, 5/4, 5/7, 5/8, 5/10, 5/11 i 5/13 (Obr.37, ark.5, KI1O/00045886/1).

Nieruchomość o kształcie nieregularnego wieloboku, położona w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Onufrego Zagłoby, pomiędzy drogą krajową – ul. Onufrego Zagłoby, linią kolejową, a drogą powiatową – ul. Stefana Żeromskiego. Sąsiedztwo zabudowy przemysłowo-handlowej. Teren jest uzbrojony w zakresie sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, energii elektrycznej, gazu ziemnego.

Na działkach Nr 4/12 i 4/14 zlokalizowane jest utwardzenie o nawierzchni bitumicznej. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. z siedzibą w Starachowicach przy ul. Radomskiej 29. Regulamin SSE „Starachowice”, informacje o opłatach związanych z administrowaniem Strefą oraz utrzymaniem ogólnej infrastruktury Strefy zamieszczone są na stronie internetowej – www.sse.com.pl.

Jak wynika z mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz informacji uzyskanych od gestorów siecina dz. Nr 4/14 znajduje się wyłączony z eksploatacji wodociąg Ø 100 mm, na dz. Nr 5/3, 5/8 i 5/11, znajduje się wyłączony z eksploatacji wodociąg Ø 80 mm, na dz. Nr 5/7 i 5/8 znajduje się wyłączone z eksploatacji przyłącze wodociągowe Ø 50 mm, na dz. Nr 5/13 znajduje się czynny kanał sanitarny Ø 300 mm, na dz. Nr 5/7 i 5/8 znajduje się wodociąg Ø 800 mm, na dz. Nr 5/13 znajduje się czynny kabel energetyczny oraz na dz. Nr 3/11 znajdują się nieczynne kable energetyczne.

Poza tym, nieruchomość nie jest przedmiotem innych obciążeń, ani zobowiązań. Nieruchomość położona jest na obszarze nie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Św. działki te położone są w obrębie jednostki „B8-MOSiR” i ich funkcja określona jest jako: działka Nr 3/11 tereny urządzeń rekreacyjno-sportowych, tereny ogródków działkowych, tereny funkcji lokalnych w obszarach, którym towarzyszy znaczna ilość zieleni oraz w niewielkim fragmencie tereny otwarte z przewagą zieleni wysokiej”, działka Nr 4/12 i 4/14 – w części „tereny otwarte z przewagą zieleni wysokiej” i w części obszary z wyłączną funkcja handlową i usługową z niewielką ilością zieleni towarzyszącej” działka Nr 5/3 – cześć ”tereny otwarte z przewagą zieleni wysokiej” i w części obszary z wyłączną funkcja handlową i usługową z niewielką ilością zieleni towarzyszącej”, działka. Nr 5/4, 5/7, 5/8, 5/10 i 5/11- „obszary z wyłączną funkcja handlową i usługową z niewielką ilością zieleni towarzyszącej” oraz działka Nr 5/13 – tereny otwarte z przewagą zieleni wysokiej”. Zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomości, budowa obiektu budowlanego, wykonanie innych robót budowlanych oraz wydanie pozwolenia na budowę uzależnione będzie od konieczności uzyskania przez inwestora decyzji o warunkach zabudowy na zasadach i w trybie określonym ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 z późn. zm.). W ewidencji gruntów działki Nr: 3/11, 5/3, 5/4, 5/7, 5/8, 5/10, 5/11 i 5/13 oznaczone są jako grunty orne (R.II), Nr: 4/12 i 4/14 oznaczone są jako drogi. Potencjalny inwestor we własnym zakresie zobowiązany będzie do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci na włączenie planowanej inwestycji do istniejącej infrastruktury technicznej, po przedstawieniu zapotrzebowania na poszczególne media. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Przeznaczenie terenu: Przemysł, logistyka, usługowo-handlowe, usługi administracji
Sugerowany typ inwestycji: Przemysł, handel, usługi
Sytuacja prawna: Uregulowana
Forma i metoda zbycia praw: Sprzedaż w drodze przetargu
Wielkość działki: 3,051 [ha]
Ilość działek: 8
Kontakt: Biuro Prezydenta Miasta
+48 41 26 72 188

 

 

Źródło pozyskania: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty