kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Podinspektor/Główny Specjalista w Referacie Płatności w Departamencie Programów Regionalnych


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2018-11-29  2018-12-12 1138   

Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
UL. OKOPOWA 21/27, 80-810 GDAŃSK

OGŁASZA NABÓR NA 2 WOLNE STANOWISKA PRACY OD PODINSPEKTORA DO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W REFERACIE PŁATNOŚCI (ZESPÓŁ DS. PŁATNOŚCI) W DEPARTAMENCIE PROGRAMÓW REGIONALNYCH OFERTA NR 92/18 Z DNIA 28 LISTOPADA 2018 R.

1. DEPARTAMENT : DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH

2. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
– wykształcenie wyższe z dziedziny nauk społecznych lub ekonomicznych lub prawnych,
– znajomość prawa w zakresie finansów publicznych i rachunkowości,
– znajomość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,
– znajomość regulacji prawnych dotyczących samorządu województwa,
– znajomość obsługi komputera – MS Office ze szczególnym uwzględnieniem Excela (Word, Excel, Power Point),
– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. WYMAGANIA DODATKOWE:
– szkolenia/studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, funduszy europejskich,
– komunikatywna znajomość języka angielskiego,
– znajomość ustawy i podatku od towarów i usług,
– znajomość rozliczeń US i ZUS,
– znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
– umiejętności analityczne, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, komunikatywność.

4. ZAKRES STANOWISKA PRACY
– weryfikacja wniosków beneficjentów o płatność,
– prowadzenie rejestrów kwot odzyskanych, kwot wycofanych oraz odsetek karnych i umownych,
– wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 oraz informowanie o wykrytych nieprawidłowościach wyznaczonych pracowników.

5. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU
– kontakt telefoniczny z klientami Urzędu,
– obsługa sprzętu komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie),
– praca na stanowisku może wiązać się z delegacjami, wyjazdami służbowymi.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
– list motywacyjny oraz informacje (np. CV), o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2016.1666 z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
– kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,
– kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
– kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
– oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2016.902 z późn. zm.), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Osoby zainteresowane (mile widziane osoby niepełnosprawne) prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Organizacji 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 92/18” w terminie do dnia 12 grudnia 2018 r. do godz. 15:45. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, będą one komisyjnie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – www.bip.pomorskie.eu pod adresem http://www.bip.pomorskie.eu/Article/id,400.html oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przez okres 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w październiku 2018 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

 

 

 

Źródło pozyskania: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

https://bip.pomorskie.eu/a,60483,oferta-922018.html

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty