kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Przetarg na nieruchomość w Mysłowicach ul. Partyzantów


Oferowane do zbycia

202   

Adres: Partyzantów
Miasto:
Stan / Powiat:
Zamek błyskawiczny: 41-400
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2018-05-08

Cena: Oferowane do zbycia

Powierzchnia działki: 13398 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://www.bip.myslowice.pl/page/2062,tereny-niezabudowane.html?id=552;

Informacja o terenie niezabudowanym o pow. 1,3398 ha, przeznaczonym pod zabudowę na cele zgodne z zapisem w studium, w tym pod zabudowę na cele usługowe i produkcyjne.

Położenie

  • Nieruchomość położona w Mysłowicach przy ulicy Partyzantów (boczna), niezabudowana.
  • Adres: 41 – 400 Mysłowice, ul. Partyzantów.
  • W skład nieruchomości wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3265/244 o pow. 10198 m2, karta mapy 4 obręb 0007 Mysłowice oraz działki o numerach ewidencyjnych 295/59 o pow. 90 m2, 445/59 o pow. 1627 m2 i 757/59 o pow. 1483 m2, karta mapy 3 obręb 0008 Mysłowice Las, dla których w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach prowadzona jest księga wieczysta nr KA1L/00011393/4.

Charakterystyka działki

  • Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.
  • Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,3398 ha.
  • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta: teren nie posiada pokrycia planem miejscowym, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2008 r. Nr XXX/656/08 przeznaczony został dla strefy oznaczonej symbolem MWU– tereny zabudowy mieszanej: mieszkaniowej wielorodzinnej i usług rangi ogólnomiejskiej.
  • Nieruchomość położona jest na południe od centrum miasta Mysłowice w dzielnicy Janów Miejski – Ćmok. Teren jest nierówny, porośnięty wysoką zielenią, a przy jego południowej granicy występuje obszar leśny objęty planem urządzenia lasu. Wschodnią część nieruchomości ogranicza wysoka skarpa. Jej część północna o pow. 0,1131 ha jest przedmiotem dzierżawy zawartej na czas nie oznaczony.
  • W sąsiedztwie terenu gminnego znajdują się: nieruchomość pozostająca w trwałym zarządzie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach oraz hale, magazyny i zakłady usługowo – produkcyjne.
  • Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii KZK GOP nr: 219, 160, 935 do przystanku Ćmok Rondo (Partyzantów).
  • Uzbrojenie terenu – sieci uzbrojenia technicznego przebiegają w pasie drogi publicznej ulicy Partyzantów bocznej. Przez część środkową i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3265/244 przebiega sieć gazowa gnD 63, a przy jej południowej granicy nieczynna sieć gazowa gn 500. Nadto, na działkach nr: 757/59 i 445/59 znajdują się 2 sieci gazowe gn D80. Na nieruchomości w jej części środkowej usytuowane są 4 studzienki kanalizacyjne. Na mapie zasadniczej w części wschodniej nieruchomości wykazana jest sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia.

Sposób zagospodarowania

Zabudowa nieruchomości i jej zagospodarowanie nastąpi na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Na przedmiotowym gruncie można zrealizować funkcje usługowe, produkcyjne korespondujące z funkcjami nieruchomości sąsiednich. W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji, zapewnienia dostawy mediów, a także uzyskania zezwolenia i dokonania wycinki istniejącej zieleni. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie z drogi publicznej ulicy Partyzantów bocznej poprzez działki Gminy Mysłowice o numerach ewidencyjnych 536/33, 758/59 i 761/33, na których zostanie ustanowiona służebność gruntowa.

Tryb zbycia przetarg nieograniczony.

Szczegółowych informacji dotyczących zbywanej nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Mysłowicach tel. 32 31 71 236 w godzinach pracy urzędu, a informacji o możliwości zabudowy tego terenu można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Mysłowicach tel. 32 3171324, w godzinach pracy urzędu.

 

Źródło pozyskania: Urząd Miejski w Mysłowicach

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty