click to enable zoom
Searching...
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen
Advanced Search
we found 0 results
Your search results

Przetarg na sprzedaż dużego mieszkania Jelenia Góra ul. Kazimierza Pułaskiego 14


77 500 PLN

6   

Address: Kazimierza Pułaskiego 14
State/County:
Country: Poland
Open In Google Maps

Data dodania: 2018-11-08

Cena:  77 500 PLN

Powierzchnia działki:  m2

Powierzchnia lokalu: 99.76 m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://bip.jeleniagora.pl/artykul/126/10204/223-2018;

OGŁOSZENIE NR 223/2018
PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Jeleniej Górze wraz ze sprzedażą związanego z tym lokalem udziału w gruncie, który odbędzie się w dnia 10 stycznia 2019 roku o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej nr 29 – I piętro, sala nr 13.

UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO NR 14
Lokal mieszkalny nr 8 o ogólnej powierzchni wynoszącej 99,76m2, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, spiżarni o łącznej pow. użytk. 91,17m2 oraz przynależnej piwnicy o pow. 8,59m2. Wc na klatce schodowej w częściach wspólnych nieruchomości. Lokal położony jest na poddaszu budynku. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 17,52%. Nieruchomość gruntowa położona w granicach działki nr 173 o powierzchni 0,1281ha, obręb Cieplice IV, AM-5, KW JG1J/00037626/0. Budynek położony w Jeleniej Górze przy ul. Kazimierza Pułaskiego nr 14 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków oraz chroniony na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji architektoniczno – budowlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Cena wywoławcza nieruchomości: 77 500 zł, w tym:
Cena lokalu mieszkalnego: 52 300 zł,
Cena udziału w gruncie 25 200 zł.
Wadium: 7 800 zł.

Udział gruntu w ogólnej cenie nieruchomości ok. 32,52%. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość przy ul. Kazimierza Pułaskiego nr 14 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN,MW,U15 – są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej , tereny usług.

Informuje się, iż dla wyżej wymienionego lokalu sporządzone zostało świadectwo charakterystyki energetycznej, określające wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok, niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem lokalu, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej. I przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony został 11.10.2018r.

UWAGI:
Wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości winno wpłynąć na konto depozytowe Miasto Jelenia Góra – Bank MILENIUM S. A. I Oddział w Jeleniej Górze nr 97 1160 2202 0000 0000 6011 5681 najpóźniej do dnia 04 stycznia 2019 roku.
WPŁATA WADIUM WINNA ZAWIERAĆ ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ WPŁATA DOTYCZY ORAZ OZNACZENIE UCZESTNIKA PRZETARGU

Uczestnik przetargu winien:
1. Zapoznać się z przedmiotem przetargu – oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń – do
uzupełnienia przed przetargiem. Lokale można oglądać w terminach ustalonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze. Informacje pod nr tel.: 75 64-95-860 lub 75 64-95-861 oraz na stronie internetowej www.zgkim-jg.pl w zakładce DO POBRANIA.
2. Okazać w dniu przetargu ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
3. Przedłożyć – w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.
4. Przedłożyć – w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej a podlegających rejestracji – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot.
5. Przedłożyć – w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku osób fizycznych (w tym również prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej-do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości do majątku wspólnego lub do majątku osobistego przez małżonka.

Dokumenty opisane w punktach 3-5 oraz właściwe pełnomocnictwa winny być dostarczone najpóźniej do dnia 04 stycznia 2019 roku do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do dnia 04 stycznia 2019 roku, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia, we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie, po uprzedniej, pisemnej dyspozycji wpłacającego. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto. Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest dokonać zapłaty ceny nieruchomości na dzień przed wyznaczoną datą zawarcia umowy notarialnej na konto Miasta Jelenia Góra wskazane w protokole z przetargu. Datą dokonania wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy (w formie aktu notarialnego) sprzedaży lokalu wraz z udziałem w prawie własności/użytkowania wieczystego gruntu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu lub nie dokona zapłaty ceny nieruchomości na dzień przed ustaloną datą zawarcia umowy przenoszącej własność, Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Nabywcę, od dnia nabycia nieruchomości, wiążą wszelkie uchwały podjęte wcześniej przez właścicieli, między innymi dotyczące rocznego planu gospodarczego, wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu oraz kosztów remontu budynku i instalacji.

Sprzedaż lokali opisanych w niniejszym ogłoszeniu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. Po nabyciu nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do złożenia w Wydziale Finansowym ul. Sudecka nr 29, pok. 31 Urzędu Miasta Jelenia Góra deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości (lokal i grunt).

Prezydent Miasta Jeleniej Góry może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz ogłoszenie w prasie, podając przyczynę odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, I piętro – pokój nr 101 lub telefonicznie pod nr 75 75-46- 300 lub 303, bądź na stronie internetowej www.nieruchomosci.jeleniagora.pl Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.jeleniagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jelenia Góra.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym obwieszczeniem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w sprawie ustalenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które to objęte są niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Z up. Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
Zastępca Prezydenta Miasta
Jelenia Góra, 22.10.2018 roku

 

 

Źródło pozyskania: Urząd Miasta Jelenia Góra

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Compare Listings