kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Przetarg na sprzedaż działki Łosice dz. nr 33/4


40 000 PLN

24   

Data dodania: 2019-10-01

Cena:  40 000 PLN

Powierzchnia działki: 736 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Gminy Długołęka;

ZARZĄDZENIE NR 324/2019
WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA
z dnia 23 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka, położonej w obrębie wsi Łosice
Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506, ze zm.), art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 i art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.), § 3 ust. 1 oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r., poz. 1490), w wykonaniu § 3 ust. 2 i § 4 ust 2 uchwały Nr XLIV/735/2006 Rady Gminy Długołęka z dnia 5 września 2006r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Długołęka (Dz. Urz.Woj.Dol. Nr 214, poz. 3067 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłosić II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka, położonej w obrębie wsi Łosice, oznaczonej jako działka nr 33/4, zwany dalej „przetargiem”.
2. Obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 39 ust. 1
3. Szczegółowe warunki i terminy przetargu określa ogłoszenie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust.3 zarządzenia podlega:
1) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Długołęka w terminie od 23.09.2019r. do 28.10.2019 r.;
2) wywieszeniu na tablicy ogłoszeń we wsi Łosice;
3) przekazaniu do Biura Rady Gminy Długołęka;
4) zamieszczeniu na stronie internetowej www.gmina.dlugoleka.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Długołęka.
2. Wyciąg z ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 zarządzenia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu lokalnym.
§ 3. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargów wykonuje Komisja Przetargowa powołana odrębnym zarządzeniem.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Długołęka
Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55 – 095 Mirków ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka położonej w obrębie wsi Łosice
1. Oznaczenie nieruchomości:
Działka nr 33/4 o pow. 0,0736 ha, obręb wsi Łosice, nr księgi wieczystej WR1E/00039180/1.
2. Opis nieruchomości:
Działka położona we wsi Łosice, przy głównej drodze w miejscowości (droga asfaltowa), na obrzeżach wsi. Działka jest niezabudowana, nie jest też ogrodzona, teren działki jest płaski. Posiada nieregularny kształt. Otoczenie stanowią nieruchomości niezabudowane, pojedyncza zabudowa jednorodzinna i usytuowana w oddaleniu zabudowa wielorodzinna o średnim i niskim standardzie a także nieuciążliwe firmy produkcyjnousługowe oraz ferma trzody chlewnej. Brak zaplecza handlowo-usługowego w pobliżu. Działka usytuowana jest przy przystanku komunikacji autobusowej. Przez część działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia z kierunku pn-wsch. na pd-wsch oraz w poprzek działki przez jej środek, ze wschodu na zachód przebiegają podziemna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia, sieć wodociągowa i telekomunikacyjna. Nieruchomość nie jest wyposażona w sieci uzbrojenia technicznego.
3. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, który nie jest objęty opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długołęka teren, na którym położona jest przedmiotowa działka określony jest symbolem MN1 tereny funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
5. Termin i miejsce przetargu: 05.11.2019r., godz.12:00 siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój nr 18, (parter);
6. Wadium: 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych);
7. Termin wniesienia wadium: 29.10.2019r.
8. Nieruchomość jest bez obciążeń.
9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.
10. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:
1) dokument tożsamości lub odpis z właściwego rejestru,
2) pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) do reprezentowania osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości, chyba że podmiot ubiegający się o nabycie nieruchomości bierze udział w przetargu osobiście,
3) oryginał dowodu wpłaty wadium.
4) w przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać (w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu,
5) w przypadku, gdy oferentem jest cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278)– uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów, promesę lub zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane.
Cudzoziemiec, który nie posiadał co najmniej promesy w dniu przetargu musi przedłożyć sprzedającemu zezwolenie ministra właściwego do spraw administracji na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego do przetargu wadium.
11. Wadium wnoszone jest w formie pieniężnej, na konto Gminy Długołęka nr: 11 9584 1021 2003 0300 0101 0004 – Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Długołęce. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Gminy Długołęka. W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.
12. Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
13. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
14. O terminie zawarcia umowy zwycięzca przetargu zawiadamiany jest na piśmie.
15. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
16. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu. Wadium nie odebrane w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu zwraca się uczestnikom przetargu przekazem pocztowym, po potrąceniu opłaty pocztowej.
17. Wadium jest zwracane uczestnikom przetargu w przypadku:
1) odwołania przetargu,
2) unieważnienia przetargu,
3) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
18. Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów.
19. Terminy poprzednich przetargów: 02.08.2019 r.
20. Informacje dodatkowe:
1) W protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegających sieciach infrastruktury technicznej oraz że nie wnosi w związku powyższym żadnych zastrzeżeń.
2) W notarialnej umowie sprzedaży działki kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu na rzecz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kiełczowie.
Służebność przesyłu polegać będzie na:
a) prawie wejścia przez ZUK na teren nieruchomości, celem bieżącej naprawy, usuwania awarii i wykonywania konserwacji znajdującej się na terenie działki sieci wodociągowej.
b) obowiązku właściciela działki nr 33/4 do powstrzymania się od działań, które w sposób trwały uniemożliwią ZUK dostęp do sieci wodociągowej, znajdującej się na w/w nieruchomości, a w szczególności na powstrzymaniu się od wybudowania budowli w odległości 1,5 m od należących do ZUK urządzeń przesyłowych, przy czym za takie działanie nie uważa się np. wybudowania drogi z nawierzchnią utwardzoną lub innych urządzeń, które po rozebraniu można przywrócić do stanu pierwotnego. Zakres służebności przesyłu będzie ograniczony do pasa gruntu o szerokości 1,5 m zajętego przez sieć wodociągową, przebiegającą przez nieruchomość i polegać będzie również na prawie przechodzenia, rozkopywania, zakopywania itp. Po zakończeniu prac na sieci, ZUK zobowiązany będzie do wyrównania gruntu i przywrócenia go do stanu poprzedniego.
21. Szczegóły dotyczące przetargu można uzyskać w pok. nr 18 Urzędu Gminy Długołęka lub telefonicznie pod nr (71) 323 02 23 oraz na stronie internetowej http://dlugoleka.bip.net.pl/

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty