kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Przetarg na sprzedaż działki mieszkaniowej Oborniki Śląskie ul. Kazimierza Jagiellończyka dz. nr 25/6


100 000 PLN +VAT

819   

Adres: ul. Kazimierza Jagiellończyka
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-08-08

Cena:  100 000 PLN +VAT

Powierzchnia działki: 800 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich;

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 167/2019 z dnia 02.08.2019 r., w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu nr 25/6 i 25/7, AM-16, położonych w Obornikach Śląskich przy ul. Jagiellończyka, stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwały nr 0150/XL/291/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2009 roku z późn. zm.,  w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Oborniki Śląskie

Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 19.09.2019 r. o godz. 1100, w budynku „A” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, pokój nr 4, przeprowadzone zostaną pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż opisanych w poniższej tabeli niezabudowanych działek gruntu:

Położenie nieruchomości: Oborniki Śląskie ulica Kazimierza Jagiellończyka

Oznaczenie geodezyjne :

 • 25/6, AM-16
 • 25/7, AM-16

Pow. działki w m2:

 • 800m2
 • 884m2

Nr KW: WR1W/00017444/6

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zmienionym Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr LIII /480/14 z dnia 30 października 2014 r., przedmiotowe działki oznaczone symbolem 13.1MN/3 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym.

Cena wywoławcza w zł:

 • 100 000,00  + 23% VAT
 • 110 000,00  + 23% VAT

Wadium w zł 10 % ceny wywoławczej:

 • 10 000,00
 • 11 000,00

Opis nieruchomości: Działki położone w południowo-zachodniej, peryferyjnej części miasta, w bliskim sąsiedztwie nowo powstałej rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów niezabudowanych, lasów i tartaku. Dojazd do działek odbywa się drogą publiczną o nawierzchni gruntowej – ul. Kazimierza Jagiellończyka, droga asfaltowa  – ul. Grunwaldzka znajduje się w odległości od 10 do 20 m od działek. Kształt działek regularny, zbliżony do prostokąta, działki o nawierzchni gruntowej porośniętej trawą, nieogrodzone. Działki nie posiadają przyłączy do sieci infrastruktury technicznej, teren położenia nieruchomości uzbrojony w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną i gazową – media znajdują się w pasie drogowym ulicy Jagiellończyka. Wg ewidencji gruntów: ŁIV – łąki trwałe.

Położenie nieruchomości i otoczenie: Działki gruntu opisane w powyższej tabeli znajdują się w malowniczo położonych Obornikach Śląskich. To niewielkie, jednak urokliwe miasteczko położone u podnóża Wzgórz Trzebnickich, jest oazą spokoju i zieleni. Tutejsze lasy i parki charakteryzują się bogactwem fauny i flory. Dla miłośników wypraw istnieje szeroka gama tras turystyki pieszej i rowerowej. W mieście znajduje się hala sportowa, odkryty basen oraz oświetlone boiska do siatkówki plażowej, na których odbywają się liczne imprezy sportowe. W pobliskich miejscowościach znajdują się akweny wodne przeznaczone na kąpieliska z wyznaczonymi strefami wędkarskimi. Urozmaicona rzeźba terenu, gęsta sieć dróg leśnych, bogactwo runa leśnego i zwierzyny, hodowle koni – to walory, które stwarzają doskonałe warunki do uprawiana turystyki rowerowej, myślistwa, narciarstwa biegowego
i jeździectwa. Miasto Oborniki Śląskie położone na trasie kolejowej Wrocław-Poznań, zwane „zielonymi płucami Wrocławia” (oddalone ok. 25 km os stolicy Dolnego Śląska) do dziś przyciąga ludzi swoim spokojem powiązanym z wysoko rozwiniętym zapleczem handlowo-usługowym i komunikacyjnym (autobusy, minibusy i pociągi zapewniają komfort poruszania się po gminie i dojazd do Wrocławia).

Działki niezabudowane, zbywane na własność. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości. Cena działki ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem VAT wg stawki 23%.

Uczestnicy przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w kasie Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego
w Obornikach Śląskich nr 83 95830009 0000 1007 2000 0017 w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śl., w wysokości podanej w kolumnie 7 powyższej tabeli tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 16.09.2019 r. W tytule przelewu należy wpisać numer działki, na którą wadium zostało wpłacone.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli posiadają zgodę właściwego organu państwowego na nabycie przedmiotowych nieruchomości.

UWAGA:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

 1. w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku pełnomocnika – pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,
 2. w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów gospodarczych – dokumentu potwierdzającego status prawny, tj. aktualny, wydany w okresie do trzech miesięcy przed terminem przetargu, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw notarialnych
  lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,
 3. cudzoziemiec, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) – zezwolenie (lub promesę) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy organizator przetargu nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina na koszt kupującego.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, tel. 71  310-35-19.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty