kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Przetarg na sprzedaż działki niezabudowanej Mysłowice ul. Cedrowa


165 000 PLN +VAT

6   

Adres: ul. Cedrowa
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-08-13

Cena:  165 000 PLN +VAT

Powierzchnia działki: 763 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta Mysłowice;

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej- ul. Cedrowa (pow.763 m2)

Status: Aktualne

Prezydent miasta Mysłowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o łącznej pow. 763 m2, stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ul. Cedrowej, obejmującej działki: nr 8783/443 o pow. 682 m2 na karcie mapy 3 i nr 3165/8 o pow. 81 m2 na karcie mapy 4 obrębu 0007 Mysłowice, zapisane w księdze wieczystej nr KA1L/00011391/0 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową lub mieszkaniowo – usługową. Nin. nieruchomość nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 roku, położona jest w strefie ozn. symbolem E.8.MWU – tereny zabudowy mieszanej: mieszkaniowej wielorodzinnej i usług rangi ogólnomiejskiej (dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenu w Studium – m.in. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna). Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. W/w działki znajdują się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym przy ustalaniu warunków zabudowy, konieczne będzie uzyskanie stanowiska właściwego państwowego organu nadzoru górniczego. Zbywane działki nie są obciążona prawami osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla wyżej wym. nieruchomości nie zawierają wpisów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 165.000,-zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu za nieruchomość podlega zapłacie w całości, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice, wskazanego w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości może podlegać, zgodnie z przepisami, opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży. Na dzień ogłaszania przetargu, sprzedaż nin. działek zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), w związku z art. 2 pkt 33 tej ustawy.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. o godz. 11.00 w sali nr 204

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 18 września 2019 r. wniosą wadium w pieniądzu w wysokości 33.000,-zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych), wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski, z podaniem w/w nr działek. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty reszty ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  1. Dowód wniesienia wadium (oryginał).
  2. Dokument tożsamości.
  3. Aktualny wypis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
  4. Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.
  5. Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
  6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
  7. Oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym również ich udostępnienie do publicznej wiadomości w zakresie zbycia przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu.
  8. Numer i nazwę rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

  1. Działki nr: 8783/443 i 3165/8 są niezabudowane, przeznaczone do sprzedaży łącznie jako jedna zorganizowana całość gospodarcza (o pow. 763 m2), pod zabudowę na cele zgodne z zapisami w/w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice. Zbywana nieruchomość posiada regularny kształt, porośnięta jest zielenią wysoką, znajdują się na niej: skarpa oraz pozostałości po nielegalnym składowisku różnych odpadów (komunalnych i budowlanych), wymagających usunięcia i uporządkowania (betony, korzenie drzew, hałdy ziemi, bardzo duże kamienie). Konieczne jest poniesienie przez nabywcę wysokich nakładów finansowych na prawidłowe zagospodarowanie nieruchomości i możliwości jej zabudowy. Zbywana nieruchomość od strony południowo – wschodniej, jest ogrodzona płotem z płyt betonowych. Nin. ogrodzenie nie znajduje się w granicy nieruchomości – część ogrodzenia nachodzi na teren zbywanych działek. Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt przesunąć fragment nin. ogrodzenia do granic nabywanej nieruchomości, w porozumieniu z dzierżawcą sąsiednich działek gminnych: nr 8787/452 i nr 2544/2, który wybudował powyższe ogrodzenie.

2. Obsługa komunikacyjna zbywanej nieruchomości będzie się odbywać z drogi publicznej ulicy Janowskiej, poprzez działki gminne: nr 8776/403 i nr 8781/443, stanowiące wewnętrzną ogólnodostępną drogę dojazdową, której nadano nazwę ulicy – ul. Cedrowa oraz przez działkę gminną nr 8784/443, wydzieloną również pod wewnętrzną ogólnodostępną drogę dojazdową. Lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.

3. Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt: Usunąć znajdujące się na nieruchomości pozostałości po nielegalnym składowisku odpadów oraz zniwelować i uporządkować teren; Wykonać badanie geotechniczne gruntu; W razie wystąpienia konieczności odwodnienia gruntu wykonać je na własny koszt; Dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca); Uzyskać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia terenu; Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych; W przypadku gdy zajdzie taka konieczność, wykonać na własny koszt i własnym staraniem drogę dojazdową do nieruchomości nabytej w przetargu (w odrębnym uzgodnieniu z zarządcą drogi i w oparciu o właściwe postępowanie administracyjne).

4. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

5. Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.myslowice.pl/tereny inwestycyjne/ ogłoszenia o przetargach i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.myslowice.pl/nieruchomości/ ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 (na II piętrze) obok pok. 302 Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w którym również można zapoznać się z dokumentacją zbywanej nieruchomości tel. 32 31 71 236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy i zagospodarowania działek można uzyskać w Wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania Urzędu Miasta w Mysłowicach, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty