kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Przetarg na sprzedaż działki nr 245/46 Smardzew


16 600 PLN

9   

Data dodania: 2019-06-10

Cena:  16 600 PLN

Powierzchnia działki: 513 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Gminy Zgierz;

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2204) oraz § 6 ust. 1, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490) Wójt Gminy Zgierz zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2019 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ulicy Łęczyckiej 4, pokój nr 7 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zgierz:

2. Działka o numerze ewidencyjnym 245/46 o powierzchni 0,0513 ha, położona w miejscowości Smardzew w obrębie Maciejów, zapisana w księdze wieczystej numer LD1G/00064667/7, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Działka nr 245/46 ma kształt wąskiego prostokąta o szerokości ok. 10 m. Do działki od strony północnej istnieje dojazd z drogi publicznej o nawierzchni żwirowej. Działka porośnięta drzewostanem leśnym – sosny. Nieruchomość nie jest zabudowana. W sąsiedztwie działki od strony południowej przebiega linia średniego napięcia. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zgierz (Uchwała Nr XXV/228/12 z dnia 25.10.2012r., w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz) działka nr 245/46 w miejscowości Smardzew znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.
Cena nieruchomości wynosi: 16.600,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset złotych).
Wadium wniesione w pieniądzu w wysokości: 830,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści złotych).
Jest to I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Ogólne warunki przetargu

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w PLN w określonej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Zgierz: 07 8783 0004 0019 1506 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 8 lipca 2019 roku, wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej potwierdzenie dokonanej wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w sytuacji reprezentowania innej osoby również stosowne pełnomocnictwo, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca.
W uzasadnionych przypadkach Wójtowi Gminy Zgierz przysługuje prawo odwołania przetargu.

Bliższych informacji udziela się w pokoju numer 7 lub pod numerem telefonu (42) 716 25 15 wew.
107 lub 127

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty