kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Przetarg na sprzedaż działki nr 733/3 Rosanów


65 500 PLN

11   

Data dodania: 2019-06-11

Cena:  65 500 PLN

Powierzchnia działki: 1648 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Gminy Zgierz;

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2204) oraz § 6 ust. 1, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490) Wójt Gminy Zgierz zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2019 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ulicy Łęczyckiej 4, pokój nr 7 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zgierz:

3. Działka o numerze ewidencyjnym 733/3 o powierzchni 0,1648 ha, położona w miejscowości Rosanów w obrębie Rosanów, zapisana w księdze wieczystej numer kw LD1G/00037036/7, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Działka nr 733/3 ma kształt prostokąta o szerokości ok. 20 m. Działka posiada dostęp do drogi publicznej z dwóch stron – od strony zachodniej (ul. Wymokłe) oraz od strony wschodniej. Nieruchomość nie jest zabudowana. Działka częściowo ogrodzona siatką na metalowych słupkach. Ogrodzenie stanowi część składową działki sąsiedniej. Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zgierz (Uchwała Nr XXV/228/12 z dnia 25.10.2012r., w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz) działka nr 733/3 w miejscowości Rosanów znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Sposób zagospodarowania winien być uzgodniony z Referatem Urbanistyki Urzędu Gminy Zgierz.
Cena nieruchomości wynosi: 65.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych).
Wadium wniesione w pieniądzu w wysokości: 3.300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych).
Jest to I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 

Ogólne warunki przetargu

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w PLN w określonej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Zgierz: 07 8783 0004 0019 1506 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 8 lipca 2019 roku, wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej potwierdzenie dokonanej wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w sytuacji reprezentowania innej osoby również stosowne pełnomocnictwo, w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca.
W uzasadnionych przypadkach Wójtowi Gminy Zgierz przysługuje prawo odwołania przetargu.

Bliższych informacji udziela się w pokoju numer 7 lub pod numerem telefonu (42) 716 25 15 wew.
107 lub 127

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty