kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Przetarg na sprzedaż działki Orzysz dz. nr 80/43


8 000 PLN

986   

Data dodania: 2019-06-04

Cena:  8 000 PLN

Powierzchnia działki: 975 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miejski w Orzyszu;

OGŁOSZENIE – przetarg ustny nieograniczony – dz. 80/43, Okartowo

Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 80/43o pow. 0,0975 ha w obrębie geod. Okartowo, gm. Orzysz.   
2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w obszarze zwartej zabudowy mieszkalnej wsi Okartowo, w gminie Orzysz. Od strony zachodniej działka graniczy z terenami mieszkalnymi, od wschodniej – tereny kolejowe. Odległość od jeziora Tyrkło – ok. 300 m. Odległość od jeziora Śniardwy – ok. 400 m. Działka posiada dostęp do drogi publicznej przez nieurządzoną drogę wewnętrzną – działka numer 80/21.
Działka ma kształt regularny, zbliżony do trapezu. Teren działki płaski. Działka nieuprawiana, niezagospodarowana, zakrzaczona. Warunki geotechniczne korzystne.
Instalacje sieciowe: elektryczność.
3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz działka oznaczona jest symbolem „ZN – tereny zieleni nieurządzonej.
4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012858/0 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: 8 000,00 zł brutto.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2019 roku, godz. 14:30 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, sala nr 113 (sala posiedzeń).
7. Wadium: 800,00 zł.
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  02 9364 0000 2003 0001 9817 0007. Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 12 lipca 2019 roku. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium.
9. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 80,00 zł.
Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 80,00 zł.
10. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
11. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
12. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz.
13. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
14. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokole z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.
15. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
16. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu.
17. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 210.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniu 27.05.2019 r.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty