kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Przetarg na sprzedaż działki Sławkowice


28 200 PLN +VAT

20   

Data dodania: 2019-09-27

Cena:  28 200 PLN +VAT

Powierzchnia działki: 739 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta Sławkowa;

Burmistrz  Miasta  Sławkowa  ogłasza

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Sławków, położonej w awkowie obręb Garbierze:

działka nr 571 o powierzchni 0,0739 ha, zapisana w KW nr KA1D/00034878/7 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Działka zlokalizowana na obrzeżach miasta w odległości około 8 km od centrum, niezabudowana, zadrzewiona. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Groniec Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: 5.KS- teren parkingów i terenów obsługi komunikacji samochodowej, 5.ZP4 tereny zieleni urządzonej, E1.KD-SK3-skrzyżowanie skanalizowane.

Cena wywoławcza wynosi: 28 200,00 zł netto.

Wysokość wadium: 2 820,00 zł. Termin wpłaty wadium – 23 października 2019 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 – sala posiedzeń na parterze.

Cena nieruchomości zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT w wys. 23 %  i podlega zapłaceniu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Wymieniona nieruchomość nie jest obciążona prawami ani ograniczeniami w jej rozporządzaniu, nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia, nie zostały złożone wnioski dotyczące pierwszeństwa w ich nabyciu.

Działka posiada możliwość przyłączenia instalacji wodociągowej, gazowej oraz instalacji elektrycznej.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta: Santander Bank Polska S.A 36 1910 1048 2106 2329 6190 0005, najpóźniej do dnia wskazanego w ogłoszeniu, z podaniem numeru działki, na którą jest wnoszone wadium.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dokument tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Łosińska 1, tel. (032) 2618753, 2931552

Sławków, dnia 27.09.2019 r.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty